Prava i obaveze

mekteb2019bannerfoto3

Pripadnici Islamske zajednice imaju određena prava, ali i dužnosti naspram Islamske zajednice i ova prava i obaveze oni ostvaruju u džematu, kao najnižoj organizacionoj jedinici Islamske zajednice, te ostalim organima i ustanovama. Ustav Islamske zajednice, u vezi prava i obaveza pripadnika Islamske zajednice, na sljedeći je način regulirao ova pitanja.

 Obaveze pripadnika Islamske zajednice su:

-         da se pridržava islamskih normi, da štiti islamske vrijednosti i čuva islamske običaje,

-         da poznaje i primjenjuje propise Islamske zajednice,

-         da daje redovne doprinose i druge priloge za potrebe Islamske zajednice,

-         da čuva ugled i jedinstvo Islamske zajednice.

 

 Prava pripadnika Islamske zajednice su:

-   da slobodno izražava svoju pripadnost islamu i izvršava islamske dužnosti,

-         da se islamski odgaja i obrazuje,

-         da koristi ustanove Islamske zajednice u izvršavanju islamskih dužnosti,

-         da sudjeluje u zajedničkim aktivnostima u džematu,

-         da bira organe Islamske zajednice i da bude biran u organe Islamske zajednice,

-         da bude obaviješten o radu organa i ustanova Islamske zajednice,

-         da se obraća organima Islamske zajednice radi zaštite svojih vjerskih prava,

-         da u okvirima odgovarajućih propisa koristi imovinu Islamske zajednice.[5]