Kur'an

mekteb2018bannerfoto3

kuran3Nema sumnje da su odlike i posebnosti plemenitog Kur'ana velike i uzvišene. To je Knjiga sa kojom je Allah izveo ovaj ummet iz neznanja i zablude. A to je i Knjiga koju je Allah učinio pečatom prije nje objavljenim, a objavio je Vjerovjesniku koji je pečat vjerovjesnicima prije njega kao i vjera koja je pečat prije nje objavljenim monoteističkim vjerama. To je govor Uzvišenog Allaha i Njegov pravi put i Njegov autentični poredak, od kojeg zavisi svaka sreća. To je vječna Allahova poslanica i mu'džiza ljudskom rodu, kao i Njegova sveobuhvatna milost i dalekosežna mudrost i Njegove obilne blagodati.

Sa njegovog izvora su se napajali islamski učenjaci i pisci, i pred čijom prevlašću su pogledi skrušeni i srca ponizna i čijeg iščitavanja su se prihvatili Allahovi robovi i oni koji čine ruku' i sedždu. I on je univerzitet šerijatskog znanja i stub vjere, izvor mudrosti i dokaz poslanice i svjetlo spoznaje, i nema puta ka Allahu osim sa njim, niti spasa osim sa njim, niti slijeđenja nečega što se kosi sa njim.

On je Knjiga islama u stvarima vjerovanja, obredoslovlja, propisa i bontona, kao i istinitih priča i savjeta, znanja i vijesti o prošlosti i budućnosti kao i putokaz. On je osnova poruke tevhida i milosti ljudima i jasnog svjetla i svijetli put od kojeg se ne udaljuje niko osim gubitnika. Na mnogo mjesta u Kur'anu i hadisu su spomenute odlike i posebnosti Kur'ana.

OPŠTE ODLIKE KUR'ANA

Ono što je došlo u Kur'anu:
U prvoj rečenici poslije fatihe spomenuta je osobina Kur'ana da je on, u prevodu značenja: "Knjiga, u koju nema nikakve sumnje, uputstvo je svima onima koji se budu Allaha bojali." (El-Bekara, 2.) Na tebi je da razmisliš koliko se mnogobrojnih značenja može proizvesti iz ovog ajeta.

I od posebnosti Kur'ana je što je njegovo spuštanje bilo u posebnom mjesecu: "U mjesecu ramazanu počelo je objavljivanje Kur'ana, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz pravog puta i razlikovanja dobra od zla." (El-Bekara, 185.) A spušten je u blagoslovljenoj noći: "Mi smo počeli da je u blagoslovljenoj noći objavljujemo." (Ed-Duhan, 3.)

Od odlika Kur'ana je spuštanje milosti prilikom njegovog slušanja: "A kad se uči Kur'an, vi ga slušajte i šutite, da bi ste bili pomilovani." (El-E'araf, 204.)

Takođe, opisan je osobinom veličanstvenosti: "Mi smo ti objavili sedam ajeta, koji se ponavljaju, i Kur'an veličanstveni ti objavljujemo." (Hidžr, 87.)

Opisan je i kao ispravan put: "Ovaj Kur'an vodi jedinom ispravnom putu." (Isra, 9.)

Allah se zaklinje njime: "Tako mi Kur'ana mudrog, ti si, uistinu, poslanik." (Jasin, 2.-3.)

I naredio je da se čita: "I naređeno mi je da budem poslušan i da Kur'an učim." (Neml, 91.-92.)

I naredio je da se razmišlja o njemu: "Kako oni ne razmisle o Kur'anu." (Muhammed, 24.)

I posvjedočio je da je sačuvan od svake protivrječnosti: "U Kur'anu na arapskom jeziku, u kome nema nikakve protivrječnosti." (Zumer, 28.)

Iz brojnih posebnosti Kur'ana proizlašla je brojnost njegovih imena. U Kur'anu su spomenuta mnoga njegova imena i svojstva čija mnogobrojnost ukazuje na njegov veličanstveni status i mjesto u islamu.

ODLIKE KUR'ANA U SUNNETU
U Poslanikovom sunnetu su došli mnogi hadisi koji pojašnjavaju odlike i posebnosti Kur'ana, a najobuhvatniji od njih je hadis od Alije ibn Ebi Taliba, radijallahu anhu, koji je rekao: "Čuo sam Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: 'Zaista će nastupiti smutnja,' pa sam rekao: 'Ima li izlaza iz nje, o Allahov poslaniče?' Pa on reče: 'Allahova Knjiga, u njoj su obavjesti o onome što je bilo prije vas, kao i o onome što će doći poslije vas, i da vam on bude sudija u međusobnim sporovima, on je govor koji rastavlja istinu od neistine, lakrdija nikakva on nije, ko ga ostavi od oholih Allah će ga upropastiti, a ko traži uputu mimo njega Allah će ga odvesti u zabludu. On je čvrsto Allahovo uže. On je mudri govor i pravi put. Za njim čežnja ne jenjava, niti je njegov govor protivrječan. Njega se ulema ne može zasititi, niti se može istrošiti od brojnog učenja i ponavljanja, niti prestaju njegova čuda. On je taj, koji, kada su ga čuli džini nisu prestali da govore: 'Mi smo, doista Kur'an, koji izaziva divljenje, slušali, koji na pravi put upućuje' (El-Džinn, 1.-2.) Ko govori njime istinu govori, a ko radi po njemu biva nagrađen, a ko po njemu sudi biva pravedan, a ko poziva njemu biva upućen na pravi put.'" (Tirmizi)

A u jednom drugom hadisu kojeg prenosi Ibn Mesud, radijallahu anhu, od Allahovog poslanika da je rekao: "Zaista je ovaj Kur'an Allahov odgoj, pa učite od Njegovog odgoja koliko ste u mogućnosti. Zaista je ovaj Kur'an Allahovo uže, svjetlo i koristan lijek, sačuvao ga je onaj koji ga se prihvati i spasio onaj koji ga slijedi, nije izvitoperljen pa da zaslužuje kritiku niti je iskrivljen pa da ga treba ispravljat, niti prestaju njegova čuda, niti se može istrošiti od brojnog učenja i ponavljanja. Zato ga učite, jer će vas Allah nagraditi za njegovo učenje, za svaki harf brojat ce vam kao deset dobrih djela, ne kažem elif lam mim, nego i za elif i za lam i za mim." (Ovaj hadis bilježi Darimi) A dovoljno je u korist njegovih odlika i posebnosti spomenuti riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: "Najbolji od vas je onaj koji izučava Kur'an i druge podučava njemu." (Buhari)

ODLIKE POJEDINIH AJETA I SURA
Spominju se neki hadisi koji govore o fadlu, posebnosti određenih sura iako se u ovoj oblasti pojavio određeni broj apokrifnih hadisa od strane onih koji izmišljaju hadise za svaku suru pojedinačno, a o nekim surama je nastalo pravo pretjerivanje od strane određenih novotarskih skupina u hadisima ovakvog tipa. A mi smo neovisni od takvih hadisa pored onoga što je do nas došlo vjerodostojnim putem od našeg Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Spomenut ćemo sada odlike određenih ajeta i sura od onoga što je došlo ispravnim i vjerodostojnim putem.

SURA FATIHA
Prenosi se od Seida ibn Mualijje da mu je Allahov poslanik rekao: "'Naučit ću te najveličanstvenijoj suri u Kur'anu prije nego izađeš iz mesdžida.' Pa me uzeo za ruku, pa kada smo htjeli da izađemo rekao sam: 'O, Allahov poslaniče, rekao si da ćeš me podučiti najveličanstvenijoj suri u Kur'anu.', pa je rekao: 'Hvala Allahu, Gospodaru svjetova, to su sedam ajeta koji se ponavljaju i Kur'an veličanstveni koji mi je dat.'" (Buhari)

SURA BEKARA
Spominje se hadis koji govori o njenim vrijednostima i odlikama, a koga prenosi Ebu Hurejre da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Ne činite od svojih kuća groblje, jer zaista šejtan bježi iz kuće u kojoj se uči sura Bekara." (Muslim)

SURA IHLAS
Prenose se brojni hadisi koji govore o njenoj vrijednosti i da ona vrijedi kao trećina Kur'ana. Od takvih hadisa je i hadis od Ebi Derdaa, radijallahu anhu, da je Allahov poslanik rekao: "'Zar od vas neko nije u stanju da u jednoj noći prouči trećinu Kur'ana?' Pa su rekli: 'Kako će proučiti trećinu Kur'ana?' Pa je rekao: 'Reci: On, Allah je Jedan' vrijedi trećinu Kur'ana." (Muslim)

VRIJEDNOST ''MUAVVIZETEJNI'' TJ. SURE EL-FELEK I SURE EN-NAS
Prenosi se o vrijednosti ove dvije sure hadis od Ukbeta ibn Amira, radijallahu anhu, koji kaže: "Rekao je Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: 'Objavljeni su mi ajeti, koji ne sliče ni jednim do sada: El Muavvizetejni.'" (Muslim)

VRIJEDNOST UČENJA KUR'ANA
Kaže Uzvišeni: "Oni koji Allahovu Knjigu čitaju i molitvu obavljaju i od onoga čime ih Mi opskrbljujemo udjeljuju, i tajno i javno, mogu da se nadaju nagradi koja neće nestati, da ih On prema onome što su radili nagradi i još im iz obilja Svoga da, jer On mnogo prašta i blagodaran je." (Fatir, 29.-30.)

Prenose se mnogobrojni hadisi koji govore o sevabu, nagradi za učenje Kur'ana, od njih je i hadis Aiše, radijallahu anha, koja je rekla: "Rekao je Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: 'Onaj koji vješto i tečno uči Kur'an će biti sa plemenitim i čestitim pisarima, a onaj koji uči Kur'an zamuckujući i s mukom pripadaju mu dvije nagrade.'" (Buharija i Muslim)

Sunnet Allahova poslanika pojasnio je da će Kur'an biti zagovornik kod Allaha svome učaču na Sudnjem danu. Bilježi se od Ebi Umameta El Bahilija, radijallahu anhu, da je rekao: "Čuo sam Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: 'Učite Kur'an jer će on, zaista doći na Sudnjem danu kao zagovornik svojim učačima.'" (Muslim)

A od Ibn Omera, radijallahu anhuma, se prenosi da je Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Nema zavisti osim dvojici: čovjeku kome je Allah podario Kur'an pa ga ovaj uči i dan i noć, i čovjek kome je Allah podario bogatstvo pa ga ovaj dijeli i dan i noć." (Buharija i Muslim)

Da o vrijednosti učenja Kur'ana nije prenesen ni jedan drugi hadis osim hadisa Ibn Mes'uda bio bi dovoljan podstrek za natjecanje u njegovom učenju među muslimanima čitave noći i krajevima dana. Rekao je Ibn Mes'ud, radijallahu anhu: "Rekao je Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: 'Ko prouči harf iz Allahove Knjige ima za to jedno dobro djelo a ono se broji desetorostruko, ne kažem da je elif lam mim harf, nego je i elif harf i lam je harf i mim je harf.'" (Tirmizi i Darimi)

Po knjizi: Dirasat fi ulumil Kur'an

Preuzeto sa: http://medina-bosna.net

Priredio:
hfz. Zajim Šiljić
Fakultet Kur'ani-Kerima