kuran2Tokom izučavanja Časnog Kur'ana dr. Tarik Es-Suvejdan je u kur'anskim ajetima otkrio čudesnu nadnaravnost.
Pravio je poređenja i primijetio da se riječ 'er-redžul' - čovjek u Kur'anu spominje onoliko puta koliki se spominje i riječ 'el-mer'eh' - žena.
 
Obje te riječi se u Kur'anu spominju 24 puta. To otkriće ga je potaklo da nastavi istraživati druge pojmove i primijetio čudesnu podudarnost između nekim kur'anskim pojmovima i riječi.
 
Evo nekih rezultata tog istraživanja:
 

 

 

Riječ se spominje

puta

Riječ se spominje

puta

1.

'Dunja' - Ovaj svijet

115

'El-Ahireh' - Ahiret - Onaj svijet

115

2.

'Melek' - Meleki - Andjeo

88

'Šejatin' - Šejtani - djavo

88

3.

'El-Hajat' - Život

145

'El-Mevt' - Smrt

145

4.

'En-Nefu' - Korist

50

'Ed-Darr' - Šteta

50

5.

'En-Nas' - Ljudi

50

'Er-Rusul' - Poslanici

50

6.

'Iblis' - Iblis

11

'isti'aza' - traženje zaštite protiv šejtana

11

7.

'Musibet' - Nesreća

75

'Eš-Šukr' - Zahvalnost

75

8.

'Es-Sadekah' - Sadaka - Milostinja

73

'El-Kana'ah' - Ubjeđenje

73

9.

'Ed-Daalline' - Zalutali

17

'El-Halikine' - Upropašteni

17

10.

'El-Muslimine' - Muslimani

41

'El-Džihad' - Džihad

41

11.

'Ez-Zeheb' - Zlato

8

'Regadu-l-'ajši' - Udoban život

8

12.

'Es-Sihr' - Sihr - Magija

60

'El-Fitneh' - Smutnja

60

13.

'Ez-zekah' - Zekjat

32

'El-Berekeh' - Beriket

32

14.

'El-'Akl' - Razum

49

'En-Nur' - Svjetlo

49

15.

'El-Lisan' - Jezik

25

'El-Behdžeh' - Radost

25

16.

'Er-Ragbeh' - Želja

8

'El-Havf' - Strah

8

17.

'Ez-Zulum' - Zulum - Nasilje

114

'Es-Sabr' - Strpljivost

114

18.

'Muhammed' - Muhammed, a.s.

4

'Eš-Šeri'ah' - Vjerozakon

4

19.

'Er-Redžul' - Čovjek - Muškarac

24

'El-Mer'eh' - Žena

24

20.

'Et-Tehaddus 'ale-l-mele' - Govor glavešinama

18

'El-Hutbeh' - Hutba - Predavanje

18

Mu'džiza (nadnaravnost) Kur'ana se krije i u sljedećim podacima:

Es-Salat (namaz) se spominje  5 puta, eš-Šehr (mjesec) 12 puta, el-Jevm (dan) 365 puta.

El-Bahr (More) je spomenuto 32 puta, a el-Erd - el-Jabisat (kopno) 13 puta.

More + kopno = 32 + 13 = 45

More = 32 / 45 * 100 q. =  71.11111111 %

Kopno = 13 / 45 * 100 = 28.88888889 %

More + kopno  100.00%

Moderna nauka je dokazala da pod vodom 71.111% zemaljske kugle, a da je kopna 28.889 %.

Kakva podudarnost. Postavlja se pitanje: "Da li je sve to Muhammed, s.a.v.s., mogao znati prije četrnaest vjekova?