Hadždž

mekteb2019bannerfoto3

    Ifrad znači da hodočasnik učini nijjet  (odluči se) da će obaviti samo hadž. Nakon izvršenja svih obreda ove vrste hadža hodočasnik će zanijetiti, obući ihrame i obaviti umru.
    Ovu vrstu hadža ćemo obaviti na sljedeći način:
    Hodočasnik će se prvo okupati (uzeti gusul) ili uzeti abdest, mada je kupanje mnogo bolje. Potom će (muškarac) obući nove ihrame (dva bijela prekrivača, izar i rida’) ili već upotrijebljene prethodno oprane. Pošto hodočasnik obuče ihrame klanjat će dva rekata ihramskog namaza. Na prvom rekatu će učiti suru “Kul ja ejjuhe-l–kafirun” a na drugom rekatu suru “Kul huvallahu ehad.” Ova dva rekata se obično klanjaju na mikatu (mjestu odakle započinju ihramske obaveze), ali ih ne treba obavljati u zabranjenim vremenima (poslije sabahskog farza dok Sunce ne izađe, kada je na polovini neba i poslije ikindijskog farza dok Sunce ne zađe). Nakon klanjanja dva rekata ihramskog namaza proučit će se sljedeći nijjet: “Allahumme inni uridu-l–hadždže fejessirhu li ve tekabbelhu minni.” Potom počinje sa učenjem telbije, riječima: “Lebbejkellahumme lebbejk, lebbejke la šerike leke lebbejk, inne-l–hamde venni’amete leke ve-l–mulk, la šerike lek.” Najbolje je da se telbija uči što češće i što više sa malo povišenim glasom. Žene neće dizati svoje glasove, nego će telbiju učiti poluglasno. Ovim započinju sve ihramske obaveze i sve ihramske zabrane.
Dok je u ihramu, zabranjuje se: intimni odnos sa ženom ili suprugom, griješenje, svađa i rasprava, lov i upućivanje na lov, oblačenje šivene odjeće i cipela (muškarcima), pokrivanje glave (muškarcima) i lica, namirisavanje, brijanje ili skraćivanje dlaka na tjelu, podrezivanje noktiju itd.
    Hodočasniku se dopuštaju sljedeće stvari: da se okupa, zaklanjanje hladovinom ili suncobranom, nošenje torbice radi čuvanja novčanih sredstava itd.
    Po ulasku u Mekku, prvo se treba smjestiti u hotel, ako je osiguran, smjestiti svoje lične stvari, odmoriti se, a potom, po mogućnosti, organizovano, otići u harem radi obavljanja tavafa. Pri prvom susretu sa Ka’bom, hodočasnik će donijeti tekbir i tehlil, tri puta: Allahu ekber, La ilahe illallah Muhammedu resulullah. Zatim će proučiti dovu i zatražiti od Allaha, dž.š., šta želi, jer je to vrijeme kada Allah, dž.š., ne odbija dove. Muškarci će otkriti rame desne ruke, dok će lijevo rame biti pokriveno. Svi osim Mekkelija će obaviti ovu vrstu tavafa (Tavafu-l-kudum), počevši od El-Hadžeru-lesveda, po mogućnosti da se on poljubi ili okrenuvši unutrašnjost dlanova prema njemu, a potom ih poljubiti. Prilikom usmjeravanja dlanova prema Hadžeru-l–esvedu, hodočasnik će izgovarati sljedeće riječi: Bismillahi Allahu Ekber, Bismillahi Allahu Ekber, Bismillahi Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahi-l-hamd. Ako ima dovoljno mjesta i nije prevelika gužva, sunnet je da se prva četiri kruga obavljaju malo ubrzanim hodom, a ostala tri normalnim hodom. Tavaf (obilazak oko Ka’be) će se obavljati oko Hidžru-l-Ismaila. Prilikom tavafa potrebno je što više se sjećati Uzvišenog Allaha i obraćati Mu se sa dovom. Jedino što se od dova, prenosi jeste dova između Er-Ruknu-l-Jemanija (Jemenskog ugla) i Hadžeru-l-esveda, koja glasi: “Allahumme rabbena atina fi-d-dunja haseneten ve fi-l-ahireti haseneten ve kina azabennar”, a negdje se spominje i dodatak “ve edhilne-l-džennete mea-l-ebrar”. Molimo Allaha, pored Njegove kuće, onim što nam je na duši, a ne molimo Ga onim što i mi sami ne znamo šta znači i šta Ga molimo. Allah, dž.š., nas zna bolje nego mi sami sebe, pa iskoristimo priliku da Ga molimo bez bilo kakvog posrednika i bez bilo kakve prepreke. Ako bi nas zadesilo, u toku obavljanja tavafa, obavljanje nekog od propisanih namaza, prekinut ćemo tavaf, klanjati farz tog namaza i nastaviti sa tog mjesta tavaf, tj. tavaf se neće obavljati ispočetka.
    Po obavljanju sedam krugova oko Ka’be, hodočasnik će završiti na mjestu odakle je i počeo, tj. od Hadžeru-l–esveda a zatim klanjati dva rekata tavafskog namaza, iza Mekami–Ibrahima. Ako nije u stanju odmah iza tog mjesta klanjati, zbog gužve, onda može bilo gdje u Haremu.
    Nakon klanjanja ova dva rekata, hodočasnik će se napiti, što više može, Zemzem vode. Prilikom pijenja vode Zemzem potrebno je moliti Allaha, dž.š., šta god želimo. Allahov Poslanik, s.a.v.s., kaže: “Voda Zemzem je za ono za što se pije.” I ovdje nisu potrebne neke posebne dove, nego ono što znamo iskazati svome Uzvišenom Stvoritelju, Koji nam omogući da dođemo i obavimo ovaj šerijatski propis.
    Nakon malog osvježenja vodom Zemzem, hodočasnik se upućuje, ako to želi, ka Safi i Mervi. Hodočasnici koji obavljaju ovu vrstu hadža, nisu obavezni odmah poslije ovog tavaf obaviti i sa’j, ali ako ga obave onda će im to zamijeniti sa’j koji je farz da se obavi poslije silaska sa Arefata, bacanja kamenčića i Tavafu-l-Ifade. Mi, svakako preporučujemo da se ovaj sa’j obavi zajedno sa Tavafu-l-kudumom, zbog manje gužve. Na sa’ju će obaviti sedam krugova, počevši od Safe a završavajući na Mervi. Na Safi i Mervi, hodočasnik će se okrenuti u pravcu Ka’be i između ostalog izgovoriti: Bismillahi Allahu Ekber, Bismillahi Allahu Ekber, Bismillahi Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahi-l-hamd, “Inne-s–Safa ve-l-Mervete min še’airillah, fe men hadždže-l-bejte ev i’atemere fela džunaha alejhi en jettavvefe bihima, ve men tetavvea hajren fe innellahe šakirun alim.” Nakon ovih riječi, hodočasnik kreće prema Mervi. Prilikom dolaska na mjesto, označeno među dva zelena svjetla, muškarac će malo brže hodati – trčati, dok žene to neće raditi. Kada stigne na Mervu radit će isto što i na Safi. Prilikom kretanja od Safe do Merve i nazad, hodočasnik može upućivati razne dove, ili učiti Kur’an. Kretanje od Safe do Merve broji se jedan krug, od Merve do Safe se broji drugi krug. Kada se dovrši i posljednji krug, na Mervi, nije dozvoljeno brijati glavu, a niti skračivati kosu.
    Nakon obavljenog tavafa i sa’ja hodočasnik neće skidati ihrame, nego će ostati pod ihramskim obavezama. Vrijeme će provoditi što više u ibadetu. Kada god bude mogao, ići će u Harem, obavljati tavaf i zajedničko klanjanje namaza za imamom mekanskog Harema.
    Osmi dan mjeseca zu-l–hidždžeta, hodočasnik će, ako želi, otići na Minu (ovaj odlazak na Minu je sunnet). Na Mini je sunnet klanjati pet dnevnih namaza: podne, ikindiju, akšam, jaciju i sabah.
    Poslije klanjanja sabah-namaza, hodočasnik kreće ka Arefatu (mjestu stajanja). Na Arefatu će spojeno i skraćeno klanjati podnevski i ikindijski farz-namaz, sa jednim ezanom i dva ikameta. Na Arefatu je potrebno što više učiti dove, jer Allah, dž.š., prima dove na dan Arefata. Potrebno je održati što više predavanja, kako bi se hodočasnici što bolje educirali o propisima hadža. Treba izbjegavati bespotrebnu raspravu i bespotreban govor.
    Nakon zalaska Sunca, hodočasnik kreće ka Muzdelifi. Na Muzdelifi će klanjati spojeno i skraćeno akšamski i jacijski farz-namaz, sa jednim ezanom i dva ikameta. Tu će ostati sve do sabah-namaza. Upućivat će dove i ibadetiti svome Uzvišenom Stvoritelju. Još je potrebno da se naberu kamenčići za bacanje na Mini. Svaki hodočasnik će ubrati po 49 kamenčića. Kamenčići ne trebaju biti veći od jednog lješnjaka.
    Nakon klanjanja sabah-namaza i obraćanja Svemogućem Stvoritelju, hodočasnik će po izlasku Sunca krenuti ka Mini. Na Mini će hodočasnik baciti prvih sedam kamenčića na Džemretu-l-akabe (velikog šejtana) i prekinuti sa izgovaranjem telbije. Ovo bacanje kamenčića treba obaviti poslije sabah-namaza, ali je ono dopušteno da se izvrši odmah poslije pola noći, samo za starije i iznemogle osobe. Pošto je ovo prvi dan Kurban-bajrama, hodočasnik nije dužan klanjati bajram-namaz a niti zaklati kurban, ali može dobrovoljno zaklati kurban, ako to želi. Potom će obrijati glavu ili skratiti kosu, mada je brijanje glave mnogo bolje. Ovim nastaje prvo oslobađanje od ihramskih obaveza, može skinuti ihrame te mu se dopuštaju sve radnje osim intimnih odnosa sa ženom.
    Sada se hodočasnik upućuje ka Mekki radi obavljanja Tavafu-l-ifade. Sa obavljanjem ovog tavafa hodočasniku prestaju sve ihramske obaveze. Ako je prije Arefata obavio sa’j, sada to neće raditi, a ako kojim slučajem nije obavio sa’j, onda to mora sada uraditi.
    Nakon tavafa i eventualnog sa’ja, hodočasnik će se vratiti da boravi na Mini (što je sunnet po hanefijskom, a vadžib po ostala tri mezheba) ili boraviti u svom hotelu a preostala dva dana odlaziti na Minu radi bacanja kamenčića.
    Drugi dan Kurban-bajrama, hodočasnik će baciti kamenčiće na sva tri mjesta, poslije podneva – zevala. Ovo bacanje se može vršiti do sabah-namaza sljedećeg dana. Prvo će se sa sedam kamenčića izvršiti bacanje na Džemretu-s- sugra (mali šejtan), pa sa sedam kamenčića na Džemretu-l-vusta (srednji šejtan) i sa sedam kamenčića na Džemretu-l-akabe (veliki šejtan). Treći dan Kurban-bajrama, hodočasnik će ponovo, poslije podneva – zevala, izvršiti bacanje na Mini na sva tri mjesta. Prvo će se sa sedam kamenčića izvršiti bacanje na Džemretu-s-sugra (mali šejtan), pa sa sedam kamenčića na Džemretu-l-vusta (srednji šejtan) i sa sedam kamenčića na Džemretu-l-akabe (veliki šejtan). Ovo bacanje vrši se do zalaska Sunca istog dana. Ako bi neko zakasnio i izvršio ovo bacanje poslije akšam-namaza, onda je dužan ostati i izvršiti bacanje i četvrti dan, na sva tri mjesta.
    Ovim radnjama se hadžski propisi privode kraju, ostaje još samo, prije polaska svojim domovima, da se izvrši oproštajni tavaf, čije obavljanje je vadžib.
    Pošto se ne zna da li će osoba moći još nekada doći i obaviti umru, naše hadžije, četvrtog dana Kurban-bajrama, poslije ikindija-namaza, oblače ihrame i odlaze na mikat – Ten’im (Mesdžid Aiše, r.a.) i odatle nijjete umru.
    Potom dođu u Mekku, obave tavaf, sa’j i obriju glave ili podšišaju kosu. Ovim bi njihova umra bila završena. Još da napomenemo da se ovdje spajaju, što je dopušteno, ovaj umranski tavaf sa oproštajnim tavafom. Nakon ovoga tavafa, hodočasnik će se oprostiti od Ka’be. Ako bi ponovo bio kod Kabe bio bi dužan ponoviti svoj tavaf. Zadnje što treba uraditi u vezi Harema i Ka’be jeste tavaf.
    Ovim radnjama, koje su pojedinačno detaljno objašnjene, završavaju se sve hadžske dužnosti i obaveze i on se vraća svom domu.
    Molimo Uzvišenog Allaha da primi naš hadž i sve naše ibadete, te da nam omogući da što prije ponovo dođemo i obavimo ovaj Allahov propis za koji slijedi velika nagrada.
    Završio bih sa hadisom našeg Poslanika, s.a.v.s., u kojem kaže: “Od umre do umre Allah, dž.š., briše sve eventualne grijehe između njih, a za, kod Allaha, primljen hadž nema druge nagrade osim Dženneta.”

Slijedeće: Farzovi hadža

Neka vam je uzor Poslanik s.a.v.s.!

Ponašanje se uči oponašanjem, od male dobi! Kad smo mali učimo ponašanje gledajući i oponašajući svoga babu i majku. Kada smo narasli koga ćemo oponašati? Tko je naš najbolji uzor i ideal. Božji poslanik s.a.v.s.!.