Hadždž

mekteb2019bannerfoto3

Pregled hadžskih radnji po meshebima

Ovdje donosimo pregled hadžskih radnji prema njihovom statusu u različitim meshebima. Prema statusu-dopuštenosti ove radnje se dijele na slijedeće: Farz - ono što je obavezno, Mendub - ono što je pohvaljeno uraditi, Mubah - ono što je dopušteno, Mustehab - ono što je lijepo činiti, Mekruh - ono što je pokuđeno, Haram - ono što je zabranjeno.

Br.

Hadžske radnje

Hanefijski mezheb

Malikijski mezheb

Šafijski mezheb

Hanbelijski mezheb

1.

Kupanje muhrima

Muhrimu nije pokuđeno kupanje, ali je mustehab da lagano pere kosu, kako ne bi došlo do opadanja dlaka.

2.

Ulazak muhrima u kupatilo

Muhrimu nije pokuđeno ulaženje u kupatilo, odnosno klozet.

4.

Oblačenje obojene ihramske odjeće

Mekruh je muškarcima, a dopušteno je ženama.

5.

Nošenje pojasa i pribadačom sastaviti ogrtač

To mu je mekruh

Dopušteno je nošenje pojasa i njegovo vezanje.

Dopušteno je nošenje pojasa.

Dopušteno je nošenje pojasa.

6.

Muhrimovo pokrivanje glave ili lica.

Muškarcima je to zabranjeno, osim u najnužnijoj potrebi, tako je dužan podijeliti sadaku.

7.

Namirisavanje u toku hadža

Zabranjeno je namirisavanje tijela, dodirivanje mirisa ili namirisavanje odjeće.

8.

Sjedenje u prostoriji gdje su mirisi sa ciljem osjećanja ljepote mirisa

Sa ciljem osjećanja ljepote mirisa boravak mu je mekruh, dok se u protivnom dopušta.

9.

Nepreuzimanje ihramskih obaveza sa određenog mikata

Dužan je zaklati kurban, osim ako se ponovo vrati na određeni mikat; mada klanje kurbana ne spada sa muhrima po malikijskom mezhebu.

10.

Propis telbije na hadžu

Jedan od ihramskih šarta.

Vadžib, čije izostavljanje povlači kaznu klanja kurbana.

Spada u hadžske sunnete.

Spada u hadžske sunnete.

11.

Propis hadžskog nijjeta

Šart hadža.

Rukn hadža.

Rukn hadža.

Rukn hadža.

12.

Dodirivanje rukom nekog predmeta (teberruk)

Hadžija neće dodirivati ništa drugo do Er-Ruknu-l-jemani

13.

Dizanje glasova prilikom učenja telbije

Sunnet je povišenim glasom učiti telbiju, dok je mekruh da žene dižu svoje glasove, tj. može dizati glas toliko da je čuje samo ona koja je pored nje.

14.

Koju vrstu hadža je najbolje obavljati?

Kiran je bolji od temettu’a i ifrada.

Ifrad je bolji od temettu’a i kirana.

Ifrad je bolji od temettu’a i kirana.

Temettu’ je bolji od ifrada i kirana.

15.

Kada će hodočasnik početi sa učenjem telbije?

Nakon klanjanja ihramskog namaza.

Kada se smjesti na svoju jahalicu (prevozno sredstvo) i uputi se ka Mini.

Telbiju će započeti sa svojim nijjetom kretanja ka Mini.

Kada se smjesti na svoju jahalicu (prevozno sredstvo) i uputi se ka Mini.

16.

Šta smije obavljati žena koja ima hajz?

Obavljat će sve osim tavafu-l-veda, i nije dužna zaklati kurban.

17.

Da li je dopušteno obavljanje umre u mjesecima hadža?

Učenjaci su se složili da se umra može obaviti u bilo koje doba godine.

18.

Šta je to temettu’?

Spajanje umranskih i hadžskih radnji.

19.

Šerijatski propis umre.

Sunneti-muekkede jedanput u životu.

Sunneti-muekkede jedanput u životu.

Farz kao i hadž.

Farz kao i hadž.

20.

Da li se dopušteno obavljanje umre više puta u godini?

-

Mekruh je obaviti više puta umru u jednoj godini.

Nema nikakvih zapreka za obavljanje umre više puta u godini.

Nema nikakvih zapreka za obavljanje umre više puta u godini.

21.

Kada umra biva pokvarena ?

Ako hodočasnik bude imao spolni odnos sa ženom prije nego otavafi oko Kabe četiri kruga, i mora zaklati bravče.

Ako hodočasnik bude imao spolni odnos sa ženom prije nego upotpuni sa’j i obrije glavu – odnosno skrati kosu, i mora zaklati kurban.

Ako hodočasnik bude imao spolni odnos sa ženom prije nego se oslobodi ihramskih obaveza, i mora zaklati hajvanče, kao i u hadžu.

Ako hodočasnik bude imao spolni odnos sa ženom prije nego upotpuni sa’j i obrije glavu – odnosno skrati kosu, i mora zaklati kurban.

22.

Ženidba muhrima.

Nema nikakve zapreke.

Nije dopušteno.

Nije dopušteno.

Nije dopušteno.

23.

Da li se muhrimu dopušta hidžama?

Dopušta mu se, ali pod uvjetom da ne skraćuje ili brije dlake sa tijela.

24.

Da li se muhrimu dopušta lov?

Ne smije loviti kopnene životinje, osim one koje su opasne.

Ne smije ništa loviti od kopnenih životinja.

Ne smije loviti bilo koju životinju čije meso je dopušteno jesti.

Ne smije ništa loviti od kopnenih životinja, a ni pomagati u lovu.

25.

Da li se zabranjuje lov osobama koje nisu u ihramu, pošto je zabranjen onima koji su u ihramu?

Osobama koje nisu u ihramu se ne zabranjuje lov.

26.

Šta se zabranjuje muhrimu od lova?

Muhrimu se od lova zabranjuje sve ono što je ulovljeno radi njega.

27.

Da li se dopušta lov u haremu?

Lov u haremu se ne dopušta ni onima koji su u ihramu a ni onima koji nisu.

28.

Kazna za ono što se ulovi od životinja.

Mora platiti iznos ubijene životinje.

Mora nabaviti istu životinju ili dati novčana sredstva u visini ubijene životinje.

Mora nabaviti istu životinju ili dati novčana sredstva u visini ubijene životinje.

Mora nabaviti istu životinju ili dati novčana sredstva u visini ubijene životinje.

29.

Gdje će muhrim podijeliti ono što je zaklao zbog nekog hadžskog prestupa?

Siromasima na bilo kojem mjestu, bilo u haremu ili van njega.

Siromasima na bilo kojem mjestu, bilo u haremu ili van njega.

Siromasima u haremu.

Siromasima u haremu ako je u mogućnosti.

30.

Koje životinje muhrim može ubiti?

Rekao je Allahov Poslanik, s.a.v.s..: "Pet štetočina se dopušta ubiti onome ko je u ihramu ili nije u ihramu: zmija, crno-bijeli gavran, miš, pas koji ujeda i lunja (vrsta sokola)."

32.

Šta je muhrimu mustehab raditi?

Mustehab mu je da što manje govori, osim ono što je korisno, te zaokupljenost izgovaranjem telbije.

34.

Da li je dopušteno obaviti hadž za drugu osobu – bedel ?

Dopušteno je obaviti hadž za osobu koja je umrla a nije obavila hadž, ili je bolesnik kojem nema ozdravljenja.

35.

Šta znači mogućnost za obavljanje hadža?

To su tri stvari: tjelesna, materijalna i sigurnosna mogućnost.

To je mogućnost dolaska u Mekku.

Od najbitnijih stvari spada: tjelesna mogućnost, materijalna mogućnost i sigurnost.

To je mogućnost osiguranja svega što je potrebno za put i prijevoznog sredstva.

36.

Šta je to ihsar – spriječenost od neprijatelja?

To je sprečavanje muhrima svim načinima da ne može obaviti hadžske propise.

37.

Propis klanjanja dva rekata tavafskog namaza.

Vadžib u vremenu koje je dopušteno.

Vadžib.

Sunnet.

Sunnet.

38.

Reml – ubrzano hodanje u tavafu.

Reml će se raditi u svakom tavafu iza kojeg slijedi sa’j, ili rukn iza kojeg slijedi sa’j.

Reml je sunnet u tavafu-l-kudumu i umranskom tavafu.

Reml će se raditi u svakom tavafu iza kojeg slijedi sa’j, ili rukn iza kojeg slijedi sa’j.

Reml nije sunnet osim prilikom obavljanja tavafu-l-kuduma ili umranskog tavafa.

39.

Ljubljenje i dodirivanje El-Hadžeru-l-esveda.

Allahov Poslanik, s.a.v.s., poljubio je El-Hadžeru-l-esved, stavio svoje mubarek-čelo na njega. Dopušta se njegovo dodirivanje bez ljubljenja.

40.

Šartovi ispravnosti tavafa.

Nijjet, sposobnost da se obavi na svojim nogama (pješice)...

Potpuna čistoća, pokrivanje stidnih dijelova tijela...

Pokrivanje stidnih dijelova tijela kao u namazu i čistoća.

Islam, razum, određeni nijjet, pokrivanje stidnih dijelova tijela, čistoća...

41.

Oproštaj od Kabe (tavafu-l-veda)

Vadžib.

Mendub.

Vadžib.

Vadžib.

42.

Pješačenje u toku obavljanja tavafa.

Hodanje je šart u tavafu onome ko je u mogućnosti.

Vadžib onome ko je u mogućnosti.

Hodanje je sunnet i nije šart.

Hodanje onome ko je u mogućnosti je šart za tavaf.

43.

Govor u toku obavljanja tavafa.

Mustehab je da se ne govori u toku obavljanja tavafa, osim iz potrebe ili spominjanja Uzvišenog Allaha.

44.

Otpočinjanje sa’ja.

Sa’j je rukn kod malikija, šafija i hanbelija, dok je vadžib kod hanefija. Vadžib je da on otpočne sa Safe a završi na Mervi.

45.

Sunneti sa’ja.

Dova koju god želimo, razni zikrovi, mada je najbolje učiti dove za koje imamo utemeljenje u Šerijatu.

46.

Post na dan Arefata.

Post dana Arefata spada u nafile svima onima koji ne obavljaju hadž, a to je devetog dana mjeseca zu-l-hidždžeta.

47.

Post u danima boravka na Mini i u danima dvaju bajrama.

Mekruh tahrimen.

Post u tim danima je haram.

Post u tim danima je haram.

Post u tim danima je haram.

48.

Šta je najbolje za prinošenje žrtve.

Deva, potom krava, pa bravče, pa koza...

49.

Spolni odnos koji kvari hadž i čime se obavezuje osoba zbog toga?

Hadž će biti pokvaren ako se spolno opći sa ženom prije stajanja na Arefatu, i osoba je dužna zaklati ovcu.

Hadž će biti pokvaren ako se spolno opći sa ženom prije prvog oslobađanja od ihrama, i osoba je dužna zaklati devu, ili kravu ili bravče ili kozu.

Hadž će biti pokvaren ako se spolno opći sa ženom prije prvog oslobađanja od ihrama, i osoba je dužna zaklati veliko hajvanče.

Hadž će biti pokvaren ako se spolno opći sa ženom prije prvog oslobađanja od ihrama, i osoba je dužna zaklati veliko hajvanče.

50.

Ko se obavezuje klanjem kurbana?

Klanjem kurbana obavezuje se osoba koja obavlja hadž kiran ili temettu’.

51.

Stajanje na Arefatu.

Učenjaci su se složili da je stajanje na Arefatu glavni hadžski rukn, pa ko ga ne obavi mora doći sljedeće godine.

52.

Stajanje na Muzdelifi.

Stajanje na Muzdelifi je vadžib, pa ko ga ispusti mora zaklati kurban.

53.

Brijanje glave ili skraćivanje kose.

Vadžib

Vadžib

To je rukn u hadžu i umri.

Vadžib

54.

Klanjanje namaza na Arefatu.

Na Arefatu je sunnet spojiti podne i ikindiju i obaviti ih u podnevskom vremenu.

55.

Klanjanje namaza na Muzdelifi.

Na Muzdelifi je sunnet spojiti akšam i jaciju i obaviti ih u jacijskom vremenu.

56.

Donošenje tekbira prilikom bacanja kamenčića na Mini.

Sunnet je da se prilikom bacanja svakog kamenčića izgovori tekbir.

57.

Boravak na Mini u danima bacanja kamenčića.

Sunnet.

Vadžib.

Vadžib.

Vadžib.

58.

Prvo oslobađanje od ihrama.

Prvo oslobađanje od ihrama nastaje radeći dvoje od troje: bacanje kamenčića na Akabi, brijanje glave, tavafu-l-ifade...

Prvo oslobađanje od ihrama nastaje nakon bacanja kamenčića na Džemretu-l-akabi.

Prvo oslobađanje od ihrama nastaje radeći dvoje od troje: bacanje kamenčića na Akabi, brijanje glave, tavafu-l-ifade...

Prvo oslobađanje od ihrama nastaje radeći dvoje od troje: bacanje kamenčića na Akabi, brijanje glave, tavafu-l-ifade...

59.

Ko se obrije ili namiriše namjerno.

Ako obrije trećinu glave ili više od toga mora zaklati kurban, a za manje od toga treba podijeliti sadaku.

Može da bira između klanja ovce i njenog dijeljenja siromašnima, posta tri dana na hadžu, ili da nahrani šest siromaha.

60.

Hadž žene bez mahrema.

Ženi se uvjetuje da dođe na hadž sa mahremom ili povjerljivim ženama.


Slijedeće: Hadž TEMETTU

Neka vam je uzor Poslanik s.a.v.s.!

Ponašanje se uči oponašanjem, od male dobi! Kad smo mali učimo ponašanje gledajući i oponašajući svoga babu i majku. Kada smo narasli koga ćemo oponašati? Tko je naš najbolji uzor i ideal. Božji poslanik s.a.v.s.!.