Hadždž

mekteb2019bannerfoto3

S obzirom da se svake godine mnogo govori i piše o hadždžu i, obično, ponavljaju iste ili gotovo iste stvari, cilj ovog priloga je osvrt na suštinske (nutarnje) poruke hadždža, koje predstavljaju njegovu suštinu, kako bi svaki naš hadžija bio u mogućnosti da o njima vodi računa prilikom obavljanja ovogodišnjeg hadždža.

Najveću riznicu iz navedenog područja predstavlja poznato djelo “Ihja’ ulumi-d-din", od Ebu Hamida El-Gazalija koje je naučno sižirao Seid Hava pod nazivom "El-mustahlas fi tezbijjeti benfus". U tom sižeu, kada govori o porukama hadža, Seid Hava posebno ističe da je veoma važno je da svako onaj ko je odlučio da krene na hadždž obrati pažnju na sljedeće:

Svaki ko polazi da obavi hadždž treba da je svjestan da pristupa izvršenju jednog od temelja islama i da je njegov cilj postizanje Allahovog, dž.š, zadovoljstva. Poslanik, s.a.v.s, kaže: "Ne postoji druga nagrada za primljen hadždž izuzev Dženneta.” U drugom hadisu stoji: “Ko obavi hadždž i pri tome ne učini nikakvo loše djelo vraća se čist od grijeha kao kada ga je majka rodila.” S obzirom da je nemoguće Allahovo, dž.š, zadovoljstvo postići izuzev sustezanjem od prohtjeva i naslada, Allah, dž.š, nas putem hadžddža uči kako treba da u svakom koraku svoga života budemo potpuno predani Njemu i Njegovim naredbama, makar one ponekad izgledale nelogične. Tako se, mnogima, pojedini obredi hadždža čine nelogičnim, ali ih vjernici srčano prihvataju i time iskazuju svoju pokornost Allahu, dž.š, potvrđujući da je Allahova riječ iznad naše logike.

Želja

Nakon što shvati značaj i važnost hadždža, u iskrenom vjerniku javlja se velika želja de se nađe na tim mjestima i upiše u džemat onih koji su obavili i taj islamski šart. Iskrena želja, svakako, rezultira čvrstom odlukom da bude i izvršena.

Čvrsta odluka

Budući hadžija mora biti svjestan da svojim opredjeljenjem za odlazak na hadždž donosi odluku da će ostaviti svoju porodicu i rodni kraj, ostaviti razne ugođaje i pogodnosti na koje je navikao i krenuti u posjetu Allahovoj, dž.š, kući u Mekki. Treba biti svjestan veličine te kuće i njenog Gospodara. Treba biti svjestan odluke na veoma značajan i rizičan korak. Jer, onaj ko želi postići mnogo, mora mnogo i žrtvovati. Allah, dž.š, kaže: “A onome ko napusti svoj rodni kraj radi Allaha i Poslanika Njegova, pa ga stigne smrt, nagrada od Allaha njemu je sigurna. – A Allah mnogo prašta i milostiv je.” (“En-Nisa”, 100)

Rješavanje (eventualnih) sporova

Budući hadždžija dužan je da se pokaje od svih grijeha koje je činio, jer svaki grijeh predstavlja jednog njegovog protivnika u sporu koji ga hvata za jaku govoreći mu: Gdje si se zaputio? Zar si krenuo prema kući Gospodara svih svjetova, a radiš suprotno Njegovim naređenjima ovdje kod svoje kuće? Zar te nije stid da se uputiš ka Njemu tako grješan pa da te vrati i ne primi tvoj ibadet? Ako istinski želiš da tvoj hadždž bude primljen, onda izvrši Njegove naredbe, oduži se Njegovim robovima i iskreno, od svakog grijeha Njemu se pokaj! Zaboravi ono što je bilo i iskreno se predaj Njemu i okreni svoje srce prema Njegovoj kući kao što to činiš javno sa svojim tijelom. Ukoliko tako ne postupiš, znaj da od svog hadždža nećeš imati ništa drugo osim umora i nervoze, da bi na karaju bio potpuno odbačen.

Imetak

Budući hadžija dužan je da se potrudi da imetak koji će utrošiti na tom putu bude isključivo na halal način stečen. Kada razmišlja o tome koliko mu je imetka potrebno da bi se mogao hairli vratiti s tog put, neka se sjeti da je put na ahiret još duži i da će na njemu vrijediti samo takvaluk (ono što je učinjeno u ime Allaha, dž.š.), a da će sve ostalo izgubiti svoju vrijednost. Kao što nije u stanju na taj put sa sobom ponijeti hranu koja ne može dugo trajati kao što su friške hurme koje se brzo pokvare. Neka dobro pazi na djela koja čini. To je jedini kapital koji će ponijeti na ahiret. Neka pazi da ga ne ostave prilikom smrti, zato što ih je natrunio licemjerstvom ili drugim propustom.

Jahalica

Neka Allahu, dž.š, iskreno zahvali na prevoznim sredstvima koje mu je poslušnim učinio i neka se tada sjeti (prevoznog) sredstva koje će ga prenijeti sa ovoga svijeta na budući. Put na hadždž dosta sliči putu na ahiret. Isto kao što za put na hadždž bira što bolje sredstvo, iako nije siguran da li će uopće na taj put krenuti, neka dobro razmisli je li se dobro pripremio za put na ahiret koji će biti u običnom tabutu, a za koji je siguran da će se desiti. Kako, dakle, može da se toliko sprema na put koji je neizvjestan, a zanemaruje pripremu za put koji je potpuno izvjestan.

Kupovina ihrama

Kada bude kupovao ihrame, neka se sjeti ćefina i momenta kada će ga u njih umotati. On će, kada priđe do određenog rastojanja od Kabe, obući gornji i donji ihram, iako ni tada nije potpuno siguran da će do nje stići. Istovremeno, siguran je da će umotan u bijele ćefine sresti svoga Gospodara. Čovjek ide u susret Allahovoj, dž.š, kući u posebnoj odjeći koja se razlikuje od njegove uobičajene. Isto tako će Allaha, dž.š, sresti na budućem svijetu u odjeći koja je različita od ovodunjalučke odjeće. I jedna i druga su veoma slične.

Telbija

Kada hadžija na mikatu obuče ihrame i izgovori telbijju (lebbejkellahum-me lebbejk), neka bude svjestan da se odaziva Allahovom, dž.š, pozivu nadajući se da će biti primljen kod Allaha, istovremeno se bojeći da ne bude odbijen. Sufjan b. Ujejne je Rekao: “Ali b. Husejn, r.a, krenuo je na hadždž. Kada se uspravio na svojoj jahalici, naglo je preblijedio i zadrhtao, toliko jako da nije bio u stanju izgovoriti telbiju. Neko ga je upitao zašto ne izgovara telbiju, pa je odgovorio: “Bojim se da mi se ne odgovori: “Niti si se odazvao, niti ćeš sretan biti.”

Kada bude dizao svoj glas učeći telbiju neka se sjeti odziva na Allahov, dž.š, poziv: “Pozovi ljude na hadždž!” (“El-Hadždž”, 27) Zatim poziva svih stvorenja putem puhanja u sur i njihovog ustajanja iz kaburova i pristupanja Obračunu pred Svevišnjim Allahom, kada će biti razdvojeni u dvije grupe: oni koji su primljeni i s kojima je Allah zadovoljan i oni koji su propali i odbačeni s kojima Allah, dž.š, nije zadovoljan.

Prvi pogled na Kabu

Prilikom prvog pogleda na Kabu treba osjetiti veličinu Kabe u svom srcu, kao da gleda u njenog Gospodara. Nadati se da će ga Allah, dž.š, opskrbiti gledanjem u Njegovo lice, kao što ga je počastio gledanjem u Njegovu kuću. Zatim se zahvaliti Allahu, dž.š, što mu je omogućio da dođe do tog stepena i da se nađe u grupi Njegovih hodočasnika. Tada se sjeti prevelike želje svih ljudi na Sudnjem danu za ulaskom u Džennet i njihove podjele na dvije grupe. Isto tako će se i hadžije podijeliti: na one čiji je hadždž primljen i one čiji je hadždž odbijen.

Ne zaboravi da se prilikom svakog koraka na hadždžu sjetiš ahireta i ahiretskih prizora, jer svaki čin hadždža posjeća na njemu sličan na budućem svijetu.

Tavaf oko Kabe

Znaj da je tavaf ibadet, baš kao i namaz. Zato, srcem osjeti Allahovu, dž.š, veličinu, nadu u Njegovu milost, strah od Njegove kazne i ljubav prema Njemu, isto kao u namazu. Znaj da svojim tavafom (kruženjem) oko Kabe ličiš na meleke koji u velikom broju kruže oko Arša svoga Gospodara. Nemoj misliti da je dovoljno samo kruženje tvoga tijela oko Kabe, nego je suština u kruženju tvoga srca oko Gospodara Kabe putem zikra i sjećanja na Allahovu. dž.š, moć. Zato tavaf počinješ i završavaš spominjanjem Allaha dž.š. pozdravljajući Crni kamen.

Dodirivanje Crnog kamena (El-Hadžeru-l-esveda)

Prilikom dodirivanaja Crnog kamena osjećaj se kao da daješ prisegu Svevišnjem Allahu, dž.š, na pokornost i čvrsto odluči da budeš ustrajan i uporan u izvršenju te zakletve, jer onaj ko nije iskren prilikom davanja prisege zaslužuje srdžbu i kaznu. Ibnu Abbas, r.a, prenosi da je Poslanik, s.a.v.s, rekao: “El-Hadžeru-l-esved je Allahova, dž.š, desnica na Zemlji, kojom se On rukuje sa Svojim stvorenjima isto kao što se čovjek rukuje sa svojim bratom.” (Prenosi Hakim i kaže da je hadis sahih)

Prislanjanje uz Kabu i držanje rukama za pokrivač

Neka ti na umu bude, kada se budeš svojim rukama hvatao za pokrivač Kabe, upornost u traženju oprosta od Allaha, dž.š, kao što se onaj koji je prema nekome pogriješio hvata za njegovu odjeću ponizno ga moleći da mu oprosti i da tako izbjegne kaznu, potvrđujuđi mu da ga nema ko drugi spasiti sem njega i da neće pustit njegove skute sve dok mu ne oprosti.

Sa’j između Safe i Merve u dvorištu Kabe

Sa’j između Safe i Merve podsjeća na zabrinuto hodanje i trčanje roba ispred kuće njegovog vlasnika izražavajući tako spremnost da ga posluša u svemu, očekujući od njega blagonaklonost. Isto tako, treba se sjetiti kretanja zabrinutog čovjeka na Sudnjem danu između dva tasa vage, dok sa zebnjom i strahom očekuje koji od njih će prevagnuti.

Stajanje na Arefatu

Kad vidiš mahšer ljudi koji su podijeljeni u grupe što slijede svoje vođe i čuješ njihove glasove na različitim jezicima, sjeti se stajanja na Sudnjem danu pred Svevišnjim Allahom, dž.š, kada će svaki ummet slijediti svog poslanika, nadajući se njegovom šefa’atu, nadajući se Allahovom oprostu i strahujući od Njegove kazne. Zato, ispuni svoje srce skrušenošću i pokornošću prema Allahu, dž.š, iskreno Ga moleći za oprost. Budi siguran u Allahov oprost, jer nalaziš se na mjestu na kojem Allah, dž.š, najviše prima pokajanja i prašta grijehe, jer jedan od najvećih grijeha je da čovjek bude pristan na Arefatu, a smatra da mu Allah neće oprostiti.

Bacanje kamenčića

Prilikom bacanja kamenčića sjeti Ibrahima, a.s, kome se na tom mjestu ukazao Iblis, pa mu je Allah, dž.š, naredio da ga otjera bacajući na njega kamenje. Ako tada pomisliš kako je Ibrahim, a.s, imao razloga da kamenjem gađa Iblisa koji mu se ukazao, ali tebi se nije ukazao, pa zašto da ti činiš, znaj da je ta pomisao došla od šejtana i da ju je on ubacio u tvoje srce. Učinio je to da ti otupi želju za bacanjem kamenčića i da ti se pričini da je to radnja od koje nema nikakve koristi, slična običnoj igri, te da nema potrebe da to činiš. Otjeraj ga od sebe tako što ćeš još snažnije i energičnije prići činu bacanja kamenčića i tako ubiti svaku nadu šejtana da te zavede. Znaj da ti formalno bacaš kamenčiće na označeno mjesto, ali suštinski gađaš šejtana direktno u njegovo lice i činiš mu najveću neprijatnost, upravo time što izvršavaš Allahovo, dž.š, naređenje i Njemu udovoljavaš, bez ikakva ličnog interesa, pa čak ako se to (možda) kosi i sa razumom.

Klanje kurbana

Znaj da se činom klanja kurbana upotpunjuje približavanje Allahu dž.š. i nadaj se da ti Allah, dž.š, za svaki dio kurbana spasi od užarene vatre jedan tvoj dio. Zato, što god je kurban veći i bogatiji i tvoj otkup od Vatre je vredniji.

Molim Allaha, dž.š, da primi sve naše ibadete i sva naša djela, da ukabuli hadždž svih naših hadžija i hadžija muslimana iz cijelog svijeta i da ukabuli njihove dove za pomoć svim ugroženim muslimanima. Amin'.

Slijedeće: Dnevni vodič za hadž

Neka vam je uzor Poslanik s.a.v.s.!

Ponašanje se uči oponašanjem, od male dobi! Kad smo mali učimo ponašanje gledajući i oponašajući svoga babu i majku. Kada smo narasli koga ćemo oponašati? Tko je naš najbolji uzor i ideal. Božji poslanik s.a.v.s.!.