Šehadet

mekteb2019bannerfoto3

al-Tawhid, Božja jednoća - Monoteizam

Islam je zbirno iskazan u Šehadetu.

 • Šehadet: La' ilahe illallah, nema boga osim Allaha, potvrđuje daje Allah jedan, apsolutni transcendentni kreator, Gospodar i upravljač svega.
 • Najznačajnije manifestacije Teuhida su:
    1. Vrhovna vlast pripada samo Allahu (2:107; 25:2; 18:26; 57:5; 59:23; 3:26;7:128)
    2. Jedinstvo Božijeg zakona,
    3. Jedinstvo čovječanstva.
 • Upravo Teuhid razbija okove partikularizma, etnocentrizma i rasizma i otvara horizonte univerzalizma.

Identitet muslimanske kulture i civilizacije leži u Teuhidu.

 • Svrha stvaranja čovjeka - kao Allahovog namjesnika jeste da služi samo Allahu jedinome.
 • Ka'ba, centar iz kojeg je znanje o Allahovoj jednoći poteklo, predstavlja srce muslimanskog ummeta i nalazi se u centru, omogućujući muslimanima da se okreću prema njoj ne samo u pet dnevnih obaveznih namaza, nego tokom svih molitvi širom svijeta.
 • Svi prijašnji poslanici pozivali su ljude Teuhidu: (7:62; 11:25,26,50,54,61,84; 26:69-76; 6:77-79; 26:23-24,82.126; 37:123-125; 12:37-40; 27:23-26; 43:63-64; 5:17; 3:64; 39:64-67; 57:25; 16:36).
 • Kur'an postavlja stanovite uslove za vjeru u Teuhid kao što su: znanje, ubjedenje, iskrenost, istinoljubivost, prihvatanje, pokornost i ljubav. (39:11; 3:167; 24:51; 4:59; 2:165; 19:96).
 • Kur'an spominje mnoge Allahove atribute. Najistaknutiji medu njima su: Život, Znanje, Moć, Volja, Slušanje, Viđenje i Govor.

Slijedeći stihovi pokazuju neke od Allahovih atributa:

 • "On je Allah - nema boga osim Njega - Znalac vidljivog i nevidljivog, On je Milostivi, Samilosni. On je Allah - nema boga osim Njega, Vladar, Sveti, Mir, Vjerni, Zaštitnik, Silni, Uzvišeni, Gordi. Slavljenje Allah nad onim šta mu pridružuju.
 • On je Allah, Tvorac koji iz ničega stvara, Onaj koji daje oblik. Njegova su imena najljepša. Njega veliča sve što je na nebesima i na Zemlji. On je Moćni, Mudri." (59:22-24).
 • Za ostale Allahove atribute vidi Kur'an: (1:2; 2:117,129,143, 158, 244, 255, 257, 263; 3:2,8,9,15,38,51; 4:6,79,81,85,149; 5:109; 6:18,65, 103; 8:40; 9:104; 11:57,61,73,90; 12:21,64; 13:9,16; 15:23,86; 16:70,91; 17:44; 19:47; 21:112; 22:6,64,74; 24:25,35; 25:31; 30:50; 33:52; 34:1,23,26; 35:34; 39:36; 40:15,43; 41:54; 42:11,23; 51:58; 52:28; 54:42,55; 55:27; 57:3; 71:10; 82:6; 85:13; 96:3; 112:2.)
 • A o blizini Allaha ljudskom rodu: "Mi smo stvorili čovjeka i Mi znamo šta došaptava njemu duša njegova, a mi smo mu bliži od žile kucavice." (50:16) " ... i On je sa vama ma gdje vi bili ..." (57:4). "On zna vjerolomstvo očiju i ono što kriju grudi."     (40:19).    (Vidi    takode:    2:33,77,235,284; 3:29,119,154; 5:7,99,154; 6:3; 8:43; 9:78; 11:5; 16:19,23; 17:25; 20:7; 21:110; 24:29,39; 27:25,74; 28:69; 31:23; 33:5,51,54; 35:8,38; 36:76; 39:7; 42:54; 57:6; 64:4; 67:13.)

al-Risalah, Poslaništvo

 • Radi upute čovječanstva Allah je poslao stotine poslanika u prošlosti i oni su proglašavali Božansku uputu.
 • Temeljni cilj poslanika bio je da ustanove ispravan odnos čovjeka prema Bogu.(16:36).
 • Allah je blagoslovio sve ljude u prošlosti sa poslanicima (10:47; 38:4; 40:78), koji su saopštili Allahovu poruku na jeziku svog sopstvenog naroda (14:4). Oni su bili ljudi (25:20; 21:7-8; 14:11,12) odabrani od Allaha za predvođenje čovječanstva (6:124; 22:75; 72:26,27; 3:179). Oni su bili obdareni mudrošću i znanjem (12:21). Oni su bili najbolja stvorenja i odlikovali su se najboljim ljudskim sposobnostima i
 • snagom. Oni su bili uzori pravednosti, vodiči i vode čovječanstva. (19:12-14,30-32,49-51,54-58; 21:72-73,85,90; 38:45-47; 7:68; 26:107). Oni su željeli dobro svome narodu (7:61-63).
 • Poslušnost poslanicima je obavezna dužnost (7:35-36; 8:20,24,46; 9:71; 24:51; 47:33; 48:17).

Vjera je nepotpuna bez poslušnosti poslanicima (24:47).

 • Poslanik Muhammed (neka je mir na njega) je bio posljednji poslanik cijelom čovječanstvu (33:40,45; 22:49; 7:158; 34:28; 21:107).

al-Ahireh, Život na Ahiretu

 • Kur'an naglašava izvanrednu važnost ahiretskog života za čovječanstvo. To kod ličnosti stvara svijest o njegovoj/njenoj dužnosti prema AIlahu i prema bližnjima u ovom prolaznom, dunjalučkom životu i objašnjava stvarnost vječnog života Ahireta, što uključuje Dan proživljenja, Sudnji dan, Džennet i Džehannem. Time se naučava načelo odgovornosti pojedinca, kako u njegovom privatnom tako i u društvenom životu. (3:25; 7:18; 11:18; 15:92; 17:13; 18:49; 21:1; 29:13; 30:7-8; 34:3; 37:24; 39:69; 45:27; 58:6; 69:18; 75:13; 81:7; 82:5; 88:26; 99:6; 100:10; 102:8).

Smrt:

 • Smrt zatvara knjigu ovog prolaznog, dunjalučkog života, i od te tačke počinje putovanje u život na Ahiretu. (3:144,145,154,185; 4:78; 21:34-35; 23:15; 39:30; 50:19; 55:26; 56:60; 62:8; 10:49; 15:13; 16:61; 17:58; 35:45; 36:44).

 

   Neka vam je uzor Poslanik s.a.v.s.!

   Ponašanje se uči oponašanjem, od male dobi! Kad smo mali učimo ponašanje gledajući i oponašajući svoga babu i majku. Kada smo narasli koga ćemo oponašati? Tko je naš najbolji uzor i ideal. Božji poslanik s.a.v.s.!.