Šehadet

mekteb2019bannerfoto3

Dva su autoritativna izvora islama:

 1. Kur'an - Allahova riječ, i
 2. Sunnet - djelo Poslanika s.a.v.s. (Njegove akcije i kazivanja).

Temeljna načela islama

 1. Teuhid - Allah je jedan Bog i apsolutni je Gospodar svega.
 2. Poslaništvo - Allah je ljudima slao poslanike sa svojom Riječju i Uputom.
 3. Život na Ahiretu - Vjerovanje u Vječni život, Dan proživljenja, Sudnji Dan, Džennet i Džehennem

Kur'an

Prema mnogim autorima, Kur'an ima samo pet vlastitih imena, a ostali nazivi kojima se naziva posljednja Allahova knjiga su u suštini njegova svojstva (opisi). Međutim, i jedan vodeći broj priznatih autora smatra da Kur'an ima više vlastitih imena, te da ima i izvedenih imena.

Evo tih imena:

Kur'an je prvo, najpoznatije vlastito ime posljednje Allahove objave čovječanstvu. Ovo uzvišeno ime upućuje, kao što je to i ranije naznačeno, na knjigu koja će biti mnogo čitana (učena) i koja će biti sakupljena u jednu zbirku.
Kur'an
Kitab (zapisana objava i sakupljena u jednu knjigu) "Ovaj Kur’an vodi jedinom ispravnom putu, i vjernicima koji čine dobra djela donosi radosnu vijest da ih čeka nagrada velika." (El-Isra’, 9.)
Kitab
Knjiga koja rastavlja istinu od neistine, pravi put od zablude, svjetlo od tmine, dobro od lošeg, dozvoljeno od nedozvoljenog. "Mi vam Knjigu objavljujemo u kojoj je slava vaša, pa zašto se ne opametite?" (El-Enbija’, 10.)
Furqan
Knjiga koja je postepeno objavljivana. Knjiga koja je spuštena od višeg ka nižem, odnosno od Allahove uzvišenosti na ovaj svijet čovjeku. I Kur’an je sigurno objava Gospodara svjetova. (Eš-Šu'ara', 192.)
Tenzil
Knjiga koja opominje i budi svijest. "Mi, uistinu, Kur’an objavljujemo i zaista ćemo Mi nad njim bdjeti!" (El-Hidžr, 9.)
Zikr
 • Al-Kur'an je arapska riječ koja doslovno znači "čitanje" i "zbirka". To je zbirka koja sadrži srž svih božjih objava objavljenih u prošlosti.
 • To je Allahova riječ i univerzalna poruka koja sadrži konačnu uputu čovječanstvu za sva vremena.
 • Objavljen je poslaniku Muhammedu (neka je mir na njega) tokom 23 godine njegove poslaničke misije na Arabijskom poluotoku. On je sačuvan u arapskom originalu kako u pismenoj tako i u memorisanoj formi u toku četrnaest stotina
  godina.
 • Kur'an sadrži 114 Sura (poglavlja), 6616 ajeta (stihova), 77.934 riječi i 323.671 slovo. Sve škole mišljenja su jednodušne u pogledu teksta Kur'ana i smatraju ga neospornim autoritetom iz kojeg izviru pravo, etika i ostala načela Islama.
 • On je uspješno kreirao novu fazu ljudskog mišljenja i uveliko uticao na živote miliona muslimana širom svijeta.
 • Jedva da je prošla ijedna generacija a da nije bila svjedokom sveobuhvatnog komentara Kur'ana, koji je osvjetljavao savremene teme.
 • Vjera i činjenje dobrih dijela su polazna tačka Kur'ana.
 • Kur'an kategorički postavlja da su sva ljudska bića rođena nevina i da su odgovorna za svoja djela.
 • Kur'an zabranjuje korjene svih zala kao što su opojna pića, kamata, kockanje, razvrat, ugnjetavanje, korupcija itd.
 • Božija milost obuhvata sve; strah, bol, očajanje ne mogu biti dovedeni u vezu s Božijom milosti.
 • Kur'an naređuje da se prema sljedbenicima drugih vjera treba biti tolerantan i odnositi se sa ljubaznošcu. - Jednoća Božija, život na Ahiretu, mir, smirenost i prosperitet čovječanstva su krajnji ciljevi Kur'ana.

 

Sunnet

Pokoravanje Poslaniku Kur'an smatra kao pokornost i ljubav prema Bogu. (4:13; 3:31)
 • Ponašanje zadnjeg Vjerovjesnika i Poslanika Božijeg (neka je mir na njega), njegov primjer, njegove akcije i kazivanja smatraju se njegovim Sunnetom.
 • Kur'an dodjeljuje Poslaniku četiri istaknute uloge:
    1. Prenosilac i tumač Kur'ana. (16:44)(Kur'an, sura 16,ajet 44).
    2. Zakonodavac (7:157).
    3. Onaj kojem se treba pokoravati. (3:32,132; 4:59,64,80).
    4. Uzor za ponašanje muslimana. (33:21; 59:7, 4:65).
 • Pokoravanje Poslaniku Kur'an smatra kao pokornost i ljubav prema Bogu. (4:13; 3:31). Što god Poslanik smatra dozvoljenim ili zabranjenim mora se slijediti (59:7; 24:51). On je istinski zabrinut za dobrobit cjeline čovječanstva. On je pun saosjećanja, donosilac radosne vijesti, on opominje i samilos-
  tan je. (9:128; 33:45; 34:28). Poslanik ne skriva ništa od objave svoga Gospodara i on je prvi koji se pokorava Božijoj volji. (5:67; 6:14).
 • Kur'an je takođe i knjiga načela. Teško da postoji bilo koje načelo u Kur'anu a da ono nije provedenu u Sunnetu. On služi kao komentar Kur'ana. To je savršeni zapis o primjeni kur'anskih učenja. Hadiska literatura je ogledalo koje
  odražava metod koji je Poslanik usvojio u namjeri da izmjeni tok života svojih Ashaba u pogledu uzdizanja prava čovjeka, vrijednosti i vrlina na temelju jednakosti, pravde, istine i Božijeg zakona.
 • Neprekinuti i predani napori hiljada muslimana služili su za njegovo bilježenje i skupljanje.

Slijedeće: Smisao i značaj šehadeta

  Neka vam je uzor Poslanik s.a.v.s.!

  Ponašanje se uči oponašanjem, od male dobi! Kad smo mali učimo ponašanje gledajući i oponašajući svoga babu i majku. Kada smo narasli koga ćemo oponašati? Tko je naš najbolji uzor i ideal. Božji poslanik s.a.v.s.!.