Saturday, June 15, 2024
HomeVjeraIslam1.3 Hadisi o hadžu

1.3 Hadisi o hadžu

ČETRDESET HADISA O HADŽU    

Zbirke od četrdeset hadisa bile su i ostale u islamskoj tradiciji vrlo specifična forma prezentiranja hadisa Allahovog Poslanika (s.a.v.s.). Nastavljajući tu tradiciju donosimo izbor četrdeset hadisa i to o hadžu koji je ovih dana upravo aktualan.

 1. Ebu Hurejre, r.a, kaže: ‘Čuo sam Allahovog Poslanika (s.a.v.s.) da kaže: Ko hadž obavi u ime Allaha, nemajući spolni odnos sa ženom, niti učini neki grijeh, vratiće se (kući bez grijeha) kao na dan kada ga je majka rodila[1]
 2. Džabir, r.a, prenosi da je Allahov Poslanik (s.a.v.s.) rekao: Doista je Kjaba jedan od stubova islama, pa ko izvrši hadž ili umru on zadobije garanciju kod Allaha: ako umre – uvede ga u džennet, a ako ga vrati njegovoj porodici – vrati ga sa nagradom i plijenom![2]
 3. Abdullah ibn Omer, r.a, prenosi da je Vjerovjesnik (s.a.v.s.) rekao: Borac na Allahovom putu, hadžija i onaj koji umru izvršava su Allahova delegacija: ako Ga zamole, On im se odazove, a ako šta od Njega zatraže, On im usliša![3]
 4. Džabir, r.a, prenosi da je Resulullah (s.a.v.s.) rekao: Za primljen hadž kod Allaha ne postoji druga nagrada izuzev Dženneta! Prisutni su upitali: Koji je to primljeni hadž, Allahov Poslaniče? Odgovorio je: U kome je hadžija dijelio hranu potrebnim i obraćao se drugima lijepom i prijatnom riječju! U drugom rivajetu stoji: …i nazivao ljudima selam![4]
 5. Ebu Hurejre, r.a, prenosi da je Poslanik islama (s.a.v.s.) upitan: Koja djela su najvrednija? Allahov Poslanik (s.a.v.s.) odgovorio je: Vjerovanje u Allaha i Njegova Poslanika! Ponovo je upitan: A koje onda? Odgovorio je: Borba na Allahovom putu! Nakon toga, ponovo je upitan: A koje onda? Odgovorio je: Propisno obavljen i kod Allaha primljen hadž![5]
 6. Abdullah b. Džerad, r.a, prenosi da je Muhammed (s.a.v.s.) rekao:*Obavljajte hadž, jer on  čisti grijehe, kao što voda čisti prljavštinu!* [6]
 7. Abdullah b. Mes’ud, r.a, prenosi da je Allahov Poslanik (s.a.vs.) rekao: Obavljajte hadž i umru, jer vam oni odstranjuju siromaštvo i grijehe, kao što kovački mijeh odstranjuje u kovačnicu trosku rude željeza, zlata i srebra. Za hadž primljen kod Allaha nema druge nagrade osim dženneta! [7]
 8. Ebu Hurejre, r.a, prenosi da je Allahov Poslanik (s.a.v.s.) rekao: Umra do umre je otkupljenje od grijeha počinjenih između njih, a za uredno izvršen i primljen hadž nema druge nagrade osim Dženneta![8]
 9. Burejde, r.a, prenosi da je Vjerovjesnik (s.a.v.s.) rekao: Trošenje imetka na putu za hadž je kao i trošenje u borbi na Allahovom putu: nagrađuje se sedam stotina puta![9]
 10. Abdullah b. Amr, r.a, kaže: Čuo sam Allahovog Poslanika (s.a.v.s.) da je rekao: Ko tavaf učini oko Kjabe i klanja dva rekjata namaza, ima nagradu kao da je roba oslobodio![10]
 11. Sehl b. Sa’d, r.a, prenosi da je Poslanik Istine (s.a.v.s.) rekao: Nema ni jednog muslimana koji zanoći sa grijesima, a krene u džihad na Allahovom putu, ili na hadž puno spominjući La ilahe illellah, Allahu ekber i Lebbejkellahumme lebbejk, a da ne osvane bez grijeha![11]
 12. Džabir, r.a, prenosi da je Muhammed (s.a.v.s.) rekao: Ko umre odlazeći u Mekku ili vraćajući iz nje, neće biti podvrgnut pregledu niti obračunu (na Sudnjem danu) ili će mu biti oprošteno![12]
 13. Ebu Hurejre, r.a, prenosi da je Allahov Poslanik (s.a.v.s.) Allaha molio: Moj Allahu, oprosti hadžiji i onome za koga hadžija bude oprost od grijeha tražio![13]
 14. Džabir r.a. prenosi da je Allahov Poslanik (s.a.v.s.) rekao: Uzmite od mene obrede hadža![14]
 15. Abdullah b. Abbas, r.a, prenosi da je Vjerovjesnik (s.a.v.s.) rekao: Svaki dan Allah spusti na hadžije u Mesdžidu-l-haramu 120 milosti: 60 za one koji tavaf čine, 40 za one koji klanjaju i 20 za one koji posmatraju![15]
 16. Džabir b. Abdillah, r.a, kaže da je Allahov Poslanik (s.a.v.s.) rekao: Hadžija nikada neće osiromašiti![16]
 17. Aiša, r.a, supruga Vjerovjesnika (s.a.v.s.) prenosi da je on rekao: Ni u jednom drugom danu Allah ne oslobađa svoje robove od džehennemske vatre, kao što to učini na dan Arefata![17]
 18. Talha b. Ubejdullah, r.a, prenosi da je Allahov Miljenik (s.a.v.s.) rekao: Šejtan se ni u jednom danu ne osjeća tako sićušnim, bijedenim, poniženim i ništavnim, kao što se osjeća na dan Arefata i to, zbog toga, što vidi u njemu spuštanje Allahove milosti i Njegovo praštanje velikih grijeha. Takvo poniženje samo je još doživio na Bedru kada je vidio Džibrila kako postrojava meleke za borbu![18]
 19. Hasan b. Ali, r.a, kaže: ‘Jedan čovjek je došao Vjerovjesniku (s.a.v.s.) i rekao mu: Ja sam plašljiv i slab! On mu je rekao: Prihvati onda džihad koji bodlje nema. To je hadž![19]
 20. Ummu Selema, r.a, majka pravovjernih, prenosi od Resulullaha (s.a.v.s.) da je rekao: Hadž je džihad svakog slabog![20]
 21. Ebu Hurejre, r.a, prenio je od Poslanika (s.a.v.s.) sljedeći hadis: Hadž i umra su džihad za starog, slabog i žene![21]
 22. Aiša, r.a, je rekla: Allahov Poslaniče, mi smatramo džihad najvrednijim djelom, pa zašto se ne idemo boriti na Allahovom putu!? Ne! – odgovori Poslanik (s.a.v.s.) – Najbolji džihad za vas je obavljen bez griješenja i kod Allaha primljen hadž![22]
 23. Abdullah b. Omer, r.a, prenosi da je Vjerovjesnik (s.a.v.s.) rekao: Ženama je zabranjeno dok su u ihramu, oblačiti rukavice, prekrivati lice i oblačiti haljinu obojenu mirišljavom bojom. Po izlasku iz ihrama ona može oblačiti odjeću kakvu želi, nositi svilenu haljinu, košulju, gaće i nakit.[23]
 24. Aiša, r.a, kaže: Došla sam u Mekku i pošto sam imala menstruaciju nisam tavaf činila a ni sa’j između Safe i Merve. Nakon toga sam se potužila Vjerovjesniku (s.a.v.s.) koji mi je rekao: Radi onako kako radi svaki hadžija, izuzev tavafa oko Kjabe, dok ne budeš čista![24]
 25. Aiša, r.a, takođe, kaže: Namirisala sam Allahovog Poslanika (s.a.v.s.) prilikom  njegovog stupanja i prilikom njegovog izlaska iz ihrama, i to prije nego je izvršio tavaf oko Kjabe.[25]
 26. Ebu Bekr, r.a, prenosi da je Muhammed (s.a.v.s.) upitan: Koji hadž je najvredniji? Odgovorio je: U kome se telbija uči naglas i u kome se zakolje kurban![26]
 27. Zejd b. Halid el-Džuheni r.a. prenosi da je Poslanik (s.a.v.s.) rekao: Došao mi je Džibril i kazao: Naredi ashabima neka podignu svoje glasove prilikom izgovaranja telbije, jer je ona jedan od simbola hadža![27]
 28. Sehl b. Sa’d, r.a, prenosi da je Allahov Poslanik (s.a.v.s) rekao: Kada hadžija naglas izgovori telbiju, zajedno sa njim, sve na njegovoj i desnoj i lijevoj strani, i kamen, i stablo, i pijesak, pa čak i zemlja, izgovore telbiju![28]
 29. Abdullah b. Omer, r.a, prenosi da je tekst telbije koju je Poslanik (s.a.v.s.) izgovarao glasio: Lebbejkellahumme lebbejk. Lebbejke la šerike leke lebbejk. Inne-l-hamde ve-n-ni’mete leke ve-l-mulk. La šerike lek! (Odazivam ti se, Allahu, odazivam! Odazivam Ti se, koji nemaš sudruga! Odazivam Ti se! Tebi pripada svaka hvala, blagodati i vlast! Ti nemaš sudruga!).[29]
 30. Abdullah b. Abbas, r.a, kaže: Vjerovjesnik (s.a.v.s.) nije prestajao sa učenjem telbije dok nije počeo bacati kamenčiće na Akabi![30]
 31. Abdullah b. Omer, r.a, je rekao: Allahov Poslanik (s.a.v.s.) je došavši u Mekku, nakon obilaska Kjabe sedam puta, klanjao dva rekjata iza Mekami-Ibrahima![31]
 32. Abdullah b. Abbas, r.a, veli: Vjerovjesnik (s.a.v.s.) je došao u Mekku, obavio tavaf oko Kjabe, obavio sa’j između Safe i Merve, i  nakon tog svog obilaska oko nje, nije se više približavao Kjabi sve dok se nije vratio sa Arefata![32]
 33. Abdullah b. Abbas, r.a, prenosi da je Allahov Poslanik (s.a.v.s.) rekao: Tavaf oko Kjabe sliči klanjanju namaza, samo što prilikom tavafa možete razgovarati, pa ko tom prilikom  bude htio govoriti, neka, govori samo ono što je dobro![33]
 34. Abdullah b. Abbas, r.a, rekao je: Vjerovjesnik (s.a.v.s.) obilazio je oko Kjabe na devi, i kada god bi došao do Crnog kamena, pokazao je na njega nečim što je imao uzase i izgovarao tekbir![34]
 35. Abis b. Rebi’a prenosi da je Omer, r.a, došao do Crnog kamena, poljubio ga i rekao: Ja, doista, znam da si ti kamen koji ne može ni štetiti ni koristiti i da nisam vidio Allahovog Poslanika (s.a.v.s.) da te ljubi, ne bih te  ni ja ljubio![35]
 36. Abdullah b. Abbas, r.a, prenosi da je Vjerovjesnik (s.a.v.s.) rekao: Allah će na Sudnjem danu proživjeti Hadžeru-l-esved sa očima i jezikom, koji će svjedočiti onima koji su ga prilikom hadža doticali![36]
 37. Ebu Ejjub el-Ensari, r.a, prenosi da je Allahov Poslanik (s.a.v.s.) prilikom Oprosnog hadža, spojio klanjanje akšama i jacije na Arefatu![37]
 38. Abdullah b. Omer, r.a, prenosi da je Allahov Poslanik (s.a.v.s.) spojio akšam i jaciju na Muzdelifi sa proučenim ikametom za svaki od tih namaza; između, a ni poslije njih, nije klanjao nikakvu nafilu![38]
 39. Abdullah b. Omer, r.a, je rekao: Vjerovjesnik (s.a.v.s.) se obrijao i jedna grupa njegovih ashaba, a neki od njih su samo kosu potkratili![39]
 40. Abdullah b. Abbas, r.a, prenosi da je Allahov Poslanik (s.a.v.s.) rekao: Prvih deset dana zu-l-hidždžeta, u kojima se vrše dobra djela, najdraži su dani Uzvišenom  Allahu! Upitali su: Pa čak i od džihada na Allahovom putu?! Odgovorio je: Pa čak i od džihada na Allahovom putu, izuzev onoga čovjeka koji je otišao u njega sa svojim životom i imetkom, a, onda, ništa od toga ne vrati![40]


[1] Hadis bilježe Buhari, Muslim, Nesai i Ibn Madže.

[2] Hadis bilježi Taberani u El-Mu’džemu-l-ewsatu.

[3] Hadis bilježi Ibn Madže i Ibn Hibban.

[4] Hadis bilježe Ahmed, Taberani u El-Ewsatu, Ibn Huzejme,Bejheki i Hakim koji konstatira da je lanac prenosilaca ovog hadisa autentičan.

[5] Hadis bilježe Buhari i Muslim.

[6] Hadis bilježi Taberani u El-Mu’džemu-l-ewsatu.

[7] Hadis bilježe Tirmizi,Ibn Madže, Ibn Huzejme, Ibn Hibban i Bejheki.

[8] Hadis bilježe Buhari i Muslim.

[9] Hadis bilježe Ahmed, Taberani, Bejheki i Ibn ebi Šejbe. Lanac prenosilaca hadisa kod Ahmeda je dobar!

[10] Hadis bilježe Ibn Madže i Ibn Huzejme.

[11] Hadis bilježi Taberani u El-Ewsatu.

[12] Hadis bilježi El-Asbehani. Takođe, pogledaj: Et-Tergibu we-t-terhibu od hafiza El-Minzirija, 1/179.

[13] Hadis bilježe Bezzar, Taberani u El-Mu’džemu-s-sagiru, Ibn Huzejme i Hakim, koji kaže: Hadis je sahih prema uvjetima Imama Muslima.

[14] Hadis bilježe Muslim, Nesai i dr.

[15] Hadis je dobrog seneda, a bilježi ga Bejheki.

[16] Sened ovog hadisa je vjerodostojan. Bilježe ga Taberani u El-Ewsatu i Bezzar.

[17] Hadis bilježe Muslim, Nesai i Ibn Madže.

[18] Hadis je mursel. Bilježe ga Malik i Bejheki.

[19] Hadis bilježe Abdurrezzak i Taberani El-Kebiru i El-Ewsatu.

[20] Hadis bilježi Ibn Madže.

[21] Hadis je dobrog seneda. Bilježi ga Nesai.

[22] Hadis bilježi Buhari. Ibn Huzejme ga, takođe, bilježi sa sličnim sadržajem.

[23] Hadis bilježi Ebu Dawud.

[24] Hadis bilježi Buhari.

[25] Hadis bilježe Buhari i Tirmizi.

[26] Hadis bilježe Tirmizi, Ibn Madže, Ibn Huzejme, Bezzar i Hakim i smatra ga autentičnom predajom.

[27] Hadis bilježe Ebu Dawud, Nesai, Tirmizi, Ibn Madže, Ibn Huzejme i Ibn Hibban.

[28] Hadis bilježe Tirmizi, Ibn Madže, Ibn Huzejme, Bejheki i Hakim.

[29] Hadis bilježi Buhari.

[30] Hadis bilježe Buhari, Bejheki i dr.

[31] Hadis bilježi Buhari.

[32] Hadis bilježi Buhari.

[33] Hadis bilježe Tirmizi i Ibn Hibban.

[34] Hadis bilježi Buhari.

[35] Hadis bilježi Buhari.

[36] Hadis bilježi Tirmizi, Ibn Huzejme, Ibn Hibban i Taberani u El-Ewsatu.

[37] Hadis bilježi Buhari.

[38] Hadis bilježi Buhari.

[39] Hadis bilježi Buhari.

[40] Hadis bilježe Buhari, Tirmizi, Ebu Dawud, Ibn Madže i Taberani.
Slijedeće: Vrste hadža

Neka vam je uzor Poslanik s.a.v.s.!

Ponašanje se uči oponašanjem, od male dobi! Kad smo mali učimo ponašanje gledajući i oponašajući svoga babu i majku. Kada smo narasli koga ćemo oponašati? Tko je naš najbolji uzor i ideal. Božji poslanik s.a.v.s.!.

Popularno

Praktična uputstva vezana za smrt

8. NAMAZ korak po korak – Džuma namaz

NAMAZ – Kratke sure IZGOVOR (Transkripcija)

5. NAMAZ korak po korak – IKINDIJA

Translate »