Saturday, July 20, 2024
HomeVjeraIslam3.3 Sunneti hadža

3.3 Sunneti hadža

Sunneti hadža su one radnje za čije izvršenje slijedi nagrada a ako se izostave nema kazne. U tu kategoriju spadaju slijedeće radnje:

Kupanje, namirisavanje i klanjanje dva
rekata nafile radi oblačenja ihrama.

Potrebno je izgovaranje ihramskog nijjeta riječima, na sljedeći način:

 • Onaj ko obavlja samo hadž (ifrad), zamijenit će na sljedeći način:
  اللهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ الحَجَّ فَيَسِّرْهُ لِي وَتَقَبَّلْهُ مِنِّي
  “Allahumme inni uridu-l-hadže fejessirhu li ve tekabbelhu minni.”
 • Onaj ko obavlja prvo umru pa zatim hadž (temettu’), reći će:
  اللهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ العُمْرَةَ فَيَسِّرْهَا لِي وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي

  “Allahumme inni uridu–l-umrete fejessirha li ve tekabbelha minni.”
 • Onaj ko obavlja hadž i umru istovremeno (kiran), reći će:
  اللهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ العُمْرَةَ وَالحَجَّ فَيَسِّرْهُمَا لِي وَتَقَبَّلْهُمَا مِنِّي
  “Allahumme inni uridu–l-umrete ve-l-hadže fejessirhuma li ve tekabbelhuma minni.”
 • Mustehab je poslije nijjeta uvjetujući svoje obavljanje hadža izgovoriti sljedeće, , riječima:
  إِنْ حَبَسَنِي حَابِسُ فَمَحَلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي
  “In habeseni habisun fe mehilli hajsu habesteni.”

Ovo su riječi koje nas, kada ih izgovorimo, zaštićuju od šerijatski predviđene kazne za prisilno prekidanje hadža.
Dokaz za ovo nalazimo u predaji Aiše, r.a., kada kaže: “Allahov Poslanik, s.a.v.s., ušao je kod sahabijke Duba’ate b. ez-Zubejr, r.a., pa ga ona upita: ‘O Allahov Poslaniče, želim obaviti hadž, ali sam jako bolesna. ‘Allahov Poslanik, s.a.v.s., joj reče: Obavi hadž i uvjetuj da prestaju sve tvoje obaveze od mjesta gdje budeš spriječena.’ (Muttefekun-alejhi)

Učenje telbije, po ulasku u ihramsku obavezu,
nakon klanjanja namaza, i u raznim prilikama

Telbija glasi:
لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لاَ شَرِيكَ لَكَ.
“Lebbejkellahumme lebbejk, lebbejke la šerike leke lebbejk, inne-l-hamde ve-n-ni’amete leke ve-l-mulk la šerike lek.”
Mustehab je da se ova telbija uči što više. Sa malo povišenim glasom će se učiti u Mekki, Haremu, Arefatu, Muzdelifi i Mini prije prvog bacanja kamenčića. Ovo važi samo za muškarce, dok će žene izgovaranje telbije činiti u sebi a ne naglas, jer je takvo izgovaranje za ženu sunnet. Nije obavezno da se telbija uči grupno, a niti da je uči jedna osoba a druge ponavljaju za njom, već je treba učiti svako za sebe.
Učenje telbije će se obavljati samo na arapskom jeziku, jer je to propisani zikir, kao i ezan.
Prilikom klanjanja dva rekata ihramskog namaza, lijepo je na prvom rekatu, poslije fatihe, proučiti suru Kul ja ejjuhe-l-kafirun, a na drugom rakatu proučiti suru Kul huvallahu ehad.

Obavljanje tavafa po dolasku u Mekku,
koji se zove tavafu-l-kudum.

Od Aiše, r.a., prenosi se da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., po dolasku u Mekku uzeo abdest i obavio tavaf oko Ka’be. (Muttefekun-alejhi)
Ako bi, kojim slučajem, stigli u Harem a uspostavio se džemat radi klanjanja nekog od propisanih namaza, nećemo obavljati ovaj tavaf sve dok ne klanjamo taj namaz za imamom. Samim tim što je obavljanje ovog tavafa sunnet, a klanjanje propisanog namaza farz, izvršenje farza ima prednost nad sunnetom. Po završetku namaza pristupit ćemo obavljanju tavafa. Ako namaz nije uspostavljen, prvo što će se obaviti u Haremu jeste tavafikudum.
Prilikom obavljanja ovog tavafa, sunnet je da se on otpočne ljubljenjem Hadžeru-l-esveda, onome ko je u mogućnosti. Ako to nije u stanju, odmaći će se malo podalje, pokazati rukom na Hadžeru-l-esved i onda ruku poljubiti. Dokaz za ovo nalazimo u riječima Omera, r.a., kada je došao do Hadžeru-l-esveda, poljubio ga, a potom rekao: “Ja znam da si ti samo kamen, niti štetiš a niti koristiš, da nisam vidio Allahova Poslanika, s.a.v.s., da te ljubi, ne bih te ni ja poljubio.” (Muttefekun-alejhi)
Ovo se ljubljenje odnosi samo na Hadžeru-l–esved, dok će se Er-Ruknul–Jemani samo dodirnuti rukama, ali ne i ljubiti. Ostala dva ugla: Er-Ruknu-l–Iraki i Er-Ruknu-š-Šami se neće ni ljubiti a ni doticati.
Još ćemo spomenuti redoslijed ovih ruknova. Prvo dolazimo i otpočinjemo tavaf od Hadžeru-l-esveda, nakon toga sa naše lijeve strane nam dolazi drugi rukn, koji se zove Er-Ruknu-l-Iraki, potom Er-Ruknu-š-Šami i četvrti Er-Ruknu-l-Jemani.
Prilikom dolaska do Hadžeru-l-esveda ili naspram njega sunnet je donijeti tekbir riječima:
بِسْمِ اللهِ اللهُ أَكْبَر
“Bismillahi Allahu ekber.”
Kada dođemo u prostor između Ruknu-l-Jemanija i Hadžeru-l-esveda sunnet je učiti sljedeću dovu:
رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ
“Rabbena atina fid-dunja haseneten ve fi-l-ahireti haseneten ve kina azaben-nar.”
Prilikom obilaska oko Ka’be ne smijemo prolaziti između Ka’be i polukružnog luka koji se zove Hidžru Ismail, jer i on spada u Ka’bu. Ako bismo, kojim slučajem, tavafili između Ka’be i Hidžra, taj krug tavafa nam ne bi valjao i morali bismo ga ponoviti.
Pošto sada znamo da je i taj prostor dio Ka’be, trebamo, svakako, nastojati tu klanjati barem dva rekata nafila-namaza. Ko tu obavi namaz broji mu se kao da je klanjao u Ka’bi.
Dokaz za to nalazimo u slučaju Aiše, r.a., koja je htjela ući u Ka’bu i u njoj klanjati nafilu. Allahov Poslanik, s.a.v.s., uze je za ruku i uvede u ovaj prostor i reče: “Klanjaj u ovom ograđenom, polukružnom dijelu ako želiš ući u Ka’bu, jer je i on dio Ka’be.” (Prenose Ebu Davud, Tirmizi i Nesai)

Boravak na Mini osmog dana zu-l–hidžeta, dana koji se zove Jevmu-t-tervije,
noć uoči Arefata i klanjanje: podne, ikindije, akšama, jacije i sabaha.

Sam naziv Jevmu-t-tervije vodi još od doba Ibrahima, a.s. Naime, osmi dan mjeseca zu-l–hidžeta Ibrahim, a.s., sanja san kako treba zaklati svoga sina Ismaila, a.s. Nalazi se u velikoj nedoumici (u tervijetu) da li je taj san od Allaha, dž.š., ili je od šejtana, pa taj dan prozva Jevmu-t-tervije. Noć uoči Arefata usni isti san kao i prethodne noći, te bi uvjeren da je to od Allaha, dž.š., pa taj dan prozva Jevmu-Arefe.
Ovaj dan će svi oni koji zanijetiše hadž temettu’ obući ihrame i zaputiti se ka Mini, što je i sunnet.
Ihrami se mogu obući na bilo kojem mjestu i nije potrebno izlaziti na bilo koji od šerijatski određenih mikata.
Treba planirati dolazak na Minu prije podne-namaza, što je i sunnet, te tu i zanoćiti. Poslije klanjanja sabah-namaza, devetog dana zu-l-hidždžeta, hadžije se kreću ka Arefatu.

Boravak na Muzdelifi uoči Kurban-bajrama

Nakon provedenog dana na Arefatu, hodočasnici se polagahno, nakon zalaska Sunca kreću ka Muzdelifi.
Na tom svom putu, hodočasnici će što više donosti telbijju ili učiti neke druge od šerijatski utemeljenih zikrova.
Po hanefijskom mezhebu vadžib je boraviti na Muzdelifi jedan period drugog dijela noći, a sve ostalo je sunnet.
Na Muzdelifi je mustehab sjećati se što više Allaha, dž.š., i upućivati mu dove. Na to nas upućuje i Allah, dž.š., riječima:
“A kada pođete sa Arefata, spominjite Allaha kod časnih mjesta.”
Na Muzdelifi će se tri rekata akšamskog i dva rekata jacijskog farza klanjati u jacijsko vrijeme sa jednim ezanom i dva ikameta.
Poslije klanjanja sabah-namaza, prije izlaska Sunca hadžije se, nakon proučene dove kod Meš’ari-l-harama, kreću ka Mini.

Boravak na Mini u danima bacanja kamenčića, Ejjamu-t-tešrik
(deseti,  jedanaesti i dvanaesti dan zu-l-hidždžeta)

Po hanefijskom mezhebu ovaj boravak na Mini je sunnet, dok je kod ostalih pravnih škola vadžib.
Dokaz za ovaj stav imamo u slučaju Ibn Abbasa, r.a., kojem je Allahov Poslanik, s.a.v.s., dopustio boravak u Mekki, desetog, jedanaestog i dvanaestog dana zu-l-hidždžeta, radi podmirivanja hadžija vodom. (Muttefekun-alejhi)
Pošto je među našim hadžijama veliki broj starih osoba, naše hadžije uglavnom tih dana borave u Mekki. Dobro bi bilo, svakako, barem jedan dio noći proboraviti na Mini u tim danima.

Ulazak u Mekku, po silasku sa Mine, preko doline
El-Muhassib smještene između dva brda na putu
prema mezajru El-Hadžun

Nakon bačenih kamenčića, brijanja glave ili skraćivanja kose, klanja kurbana onome ko je dužan da to uradi, hadžije kreću ka Mekki i Haremu. Po dolasku u Harem obavit će tavafu-z-zijaret, koji je dobio naziv po tome što, nakon Mine, zijaretimo Harem.

Obavljanje triju hadžskih hutbi. Prva će se obaviti sedmog
dana zu-l-hidždžeta poslije podne-namaza. Proučit će se u
Mekki pored Ka’be. Druga će se obaviti na dan Arefata, na
Arefatu i treća na Mini.

Te hutbe trebaju se sastojati od: zahvale Allahu, dž.š., donošenja salavata na Njegova Poslanika, s.a.v.s., donošenja tekbira i tehlila, opomena ljudima, naređivanje onoga što je naredio Allah, dž.š., zabranjivanja onoga što je zabranio Allah, dž.š., i objašnjavanja propisa hadža.

Slijedeće: Mikati

Neka vam je uzor Poslanik s.a.v.s.!

Ponašanje se uči oponašanjem, od male dobi! Kad smo mali učimo ponašanje gledajući i oponašajući svoga babu i majku. Kada smo narasli koga ćemo oponašati? Tko je naš najbolji uzor i ideal. Božji poslanik s.a.v.s.!.

Previous article
Next article

Popularno

Praktična uputstva vezana za smrt

8. NAMAZ korak po korak – Džuma namaz

NAMAZ – Kratke sure IZGOVOR (Transkripcija)

Translate »