Friday, June 14, 2024

4.2 Ihram

Ihram znači preuzimanje obaveze obavljanja hadža, umre ili obje. Kada se uspostavi (zanijeti) ovaj ihram, ne možemo ga se osloboditi osim izvršavanjem onoga za što smo uzeli obavezu ili izvršenjem Šerijatom određenog iskupa. Npr., ako pokvarimo jedno od dvoga, obavit ćemo ga ponovo, ako nas prođe stajanje na Arefatu, završit ćemo sa umrom, ako budemo spriječeni od upotpunjenja hadža ili umre, zaklat ćemo kurban. Znači, ovdje je nijjet – odluka, za obavljanje hadža, umre ili oba ibadeta, najvažniji, što bi značilo: nema ihrama bez nijjeta. Uzvišeni Allah je rekao: “A naređeno im je da se samo Allahu klanjaju, da Mu iskreno, kao pravovjerni, vjeru ispovijedaju.” Što nam potvrđuju i riječi  Allahova Poslanika, s.a.v.s., kada kaže: “Djela se mjere prema namjerama i svakome pripada ono šta je naumio.”
Ihramska obaveza, nijjet, potvrđuje se riječima, npr. “Nevejtu-l-umrete, nevejtu-l-hadždže ili nevejtu-l-umrete ve-l-hadždže”, nakon čega se počinje sa izgovaranjem telbije. Dokaz za to nam je i predaja Enesa, r.a., kada kaže: “Čuo sam Allahova Poslanika, s.a.v.s., kada kaže: ‘Lebbejke bihadždžetin ve umretin.’” (Prenosi Muslim)
Nema sumnje, kada osoba donese odluku da stupa u hadžske obrede ili obrede umre, postaje muhrim, sve dok to u potpunosti ne obavi ili bude spriječena.
Ako bi osoba zanijetila jedan od tri vrste hadža, ali prije obavljanja tavafa zaboravila koji tačno, onda će, obaviti hadž kiran.
Prilikom preuzimanja ihramskih obaveza hodočasnik treba obratiti pažnju na sljedeće:

 1. čistoću;
 2. zabranu nošenja šivene odjeće za muškarce;
 3. namirisavanje;
 4. klanjanje dva rekata namaza;
 5. izgovaranje telbije.

Čistoća

Jedna od glavnih i najbitnijih stvari kod izvršavanja bilo kojeg šerijatskog propisa jeste, svakako, čistoća. Veliki broj hadisa govori o tome, kao npr. hadis: „Čistoća je dio imana – vjerovanja.”
Pod čistoćom, prilikom preuzimanja ihramskih obaveza, misli se na:

 • gusul (pranje kompletnog tijela) ili uzimanje abdesta. U ovom slučaju je kupanje mnogo bolje, samim tim što je kompletnije. Ovo potvrđujemo i činjenicom da se Allahov Poslanik, s.a.v.s., okupao prije oblačenja ihrama. Ovo važi i za žene, posebno ako su u stanju hajza ili nifasa. Prenosi se od Ibn Abbasa, r.a., da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Žene u stanju hajza ili nifasa se trebaju okupati i preuzeti ihramsku obavezu. Obavljat će sve hadžske obrede osim obilaska (tavafa) oko Kabe. Znači, i ženama je šerijatski propisano kupanje (mustehab), prije preuzimanja ihramskih obaveza, kao i muškarcima;
 • podtkresavanje brkova, jer se u nekim predajama navodi da oni ne smiju prelaziti usne.
 • skraćivanje noktiju na prstima ruku i nogu;
 • brijanje dlaka sa stidnih mjesta i ispod pazuha, jer kako se u hadisima prenosi da Poslanik, s.a.v.s., ne bi propustio četrdeset dana a da to ne uradi.

Zabrana nošenja šivene odjeće za muškarce

Muškarcu u ihramu nije dopušteno oblačenje odjeće koja je šivena, nego će se ogrnuti sa dva čaršafa (ihrama) i obući papuče. Jedan ihram će ogrnuti od pojasa pa na dolje a drugim će ogrnuti gornji dio tijela. Ako ne nađe papuče dopušta mu se nošenje bilo koje druge obuće samo da ne prelazi članke. Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: “Neka svako od vas zanijeti ihram zaogrnut u dva čaršafa – izar i rida, i neka obuče papuče, pa ako ne nađe papuče onda neka obuče neku drugu obuću…”
Prije nego se ogrne sa ova dva čaršafa (ihramima) obavezno mora skinuti sa sebe svu odjeću, pa čak i unutrašnji veš, kraće rečeno: na osobi ne smije biti ništa drugo osim ova dva čaršafa. Ovaj propis je isključivo vezan za muškarce, dok je ihram žena njena uobičajena nošnja.
Prilikom nošenja ove odjeće mora se dobro voditi računa o načinu kretanja, sjedanja i spavanja, jer se pokazalo da veliki broj muškaraca slabo vodi brigu o pokrivanju svog stidnog dijela tijela.

Namirisavanje

 • Nakon uzimanja gusula ili abdesta, a prije oblačenja ihrama, svoje tijelo je potrebno namirisati, što je opet sunnet samo za muškarce, dok to žene neće raditi. Za žene je dovoljno da se okupaju ili uzmu abdest. Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: “Koja žena se namiriše i kao takva izađe van kuće, dok se njezin miris osjeti iza nje (nakon njenog prolaska pored nekoga) ubrajajte je u jednu vrstu bludnice.” Njoj je dopušteno namirisavanje samo svome mužu i u svojoj kući, dok je u svim drugim prilikama zabranjeno.
 • Aiša, r.a., nam kaže: “Namirisavala sam Poslanika, s.a.v.s., kod preuzimanja ihramskih obaveza, najljepšim mirisom koji sam imala.”
 • Svakako, i van ihrama, vrlo je lijepo da osoba bude namirisana a ne da se neko zgrožava i izbjegava stajanje ili sjedanje pored dotične osobe.

Klanjanje dva rekata namaza

 • Nakon kupanja ili uzimanja abdesta i oblačenja ihrama hodočasnik će klanjati dva rekata nafila-namaza. Buharija i Muslim nam prenose hadis Ibn Omera, r.a., da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., klanjao dva rekata ihramskog namaza na Zu-l–Hulejfi. U toku klanjanja ova dva rekata, sunnet je da se na prvom rekatu, poslije “Fatihe”, prouči sura “Kul ja ejjuhe-l-kafirun”, a na drugom rekatu sura “Kul huvallahu ehad”.

Izgovaranje telbije

 • Nakon klanjanja ova dva rekata ihramskog namaza  hodočasnik će početi sa izgovaranjem telbije, koja glasi: “Lebbejkellahumme lebbejk, lebbejke la šerike leke lebbejk, inne-l–hamde venni’amete leke ve-l–mulk, la šerike lek.”
 • Potom će svaki hodočasnik zanijetiti jednu od triju vrsta hadža koju želi obaviti.
 • Izgovaranje telbije je mustehab učiti što više i sa malo povišenim glasom (što važi samo za muškarce, dok će žene telbiju izgovarati u sebi).
 • Onaj ko obavlja samo umru, telbiju će prekinuti pri prvom susretu sa Kabom, a onaj ko obavlja hadž prekinut će telbiju nakon bacanja kamenčića prvog dana Kurban–bajrama.
Previous article
Next article

Popularno

Praktična uputstva vezana za smrt

8. NAMAZ korak po korak – Džuma namaz

NAMAZ – Kratke sure IZGOVOR (Transkripcija)

5. NAMAZ korak po korak – IKINDIJA

Translate »