Monday, March 4, 2024

9.1 Umra

Umra ima za cilj posjetu Kabi i obavljanje određenih radnji, od kojih su:

  • tavaf,
  • sa’j između Safe i Merve te
  • brijanje glave ili skraćivanje kose.

Umra ima svoje utemeljenje u Kur’anu: وَ أتمووا الحج والعمرة لله Allahov Poslanik, s.a.v.s., kaže: “Od umre do umre Allah, dž.š., briše sve eventualne grijehe, a za kod Allaha primljen hadž, nema druge nagrade osim Dženneta.”

Od Ibn Abbasa, r.a., prenosi se da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., obavio četiri umre u svome životu, i to: “Umretu-l-Hudejbijje”, “Umretu-l-Kada”, “Umretu-dž-Dže’arane”, i umra zajedno sa Oproštajnim hadžom.

Obavljanje umre je sunnet i veliki sevab, ali po hanefijskom mezhebu to nije obavezno.

Ova umra se može obaviti tokom cijele godine, osim u sljedećim terminima: na dan Arefata, na dan Bajrama i u tri dana predviđena za bacanje kamenčića na Mini.

Umru je najbolje obaviti u ramazanu, zbog nagrade koja je u visini hadža nafile.

Umru ćemo obaviti na sljedeći način:

Hodočasnik (tj. osoba koja želi obaviti umru) će se prvo okupati (uzeti gusul) ili uzeti abdest, mada je kupanje mnogo bolje. Potom će (muškarac) obući nove ihrame (dva bijela prekrivača, izar i rida’) ili već upotrijebljene prethodno oprane. Pošto hodočasnik obuče ihrame, klanjat će dva rekata ihramskog namaza. Na prvom rekatu će učiti suru “Kul ja ejjuhe-l-kafirun” a na drugom rekatu suru “Kul huvallahu ehad”. Ova dva rekata se obično klanjaju na mikatu (mjestu odakle započinju ihramske obaveze), ali ih ne treba obavljati u zabranjenim vremenima. pred izlazak Sunca dok ne izađe, kada je na polovini neba i pred zalazak Sunca dok ne zađe. Nakon klanjanja dva rekata ihramskog namaza proučit će se sljedeći nijjet: “Allahumme inni uridu-l-umrete fejessirha li ve tekabbelha minni.” Potom počinje sa učenjem telbije, riječima: „Lebbejkellahumme lebbejk, lebbejke la šerike leke lebbejk, inne-l-hamde venni’amete leke ve-l-mulk, la šerike lek.” Najbolje je da se telbija uči što češće i što više sa malo povišenim glasom. Žene neće dizati svoje glasove, nego će telbiju učiti poluglasno. Ovim započinju sve ihramske obaveze i sve ihramske zabrane.

Dok je u ihramu, hodočasniku se zabranjuje: intimni odnos sa ženom ili suprugom, griješenje, svađa i rasprava, lov i upućivanje na lov, oblačenje šivene odjeće i obuće (cipela) muškarcima, pokrivanje glave (muškarcima) i lica, namirisavanje, brijanje ili skraćivanje dlaka na tjelu, skraćivanje noktiju itd.

Hodočasniku se dopuštaju sljedeće stvari: da se okupa, bilo iz higijenskih razloga ili zbog polucije (izlaska sjemena u snu), zaklanjanje hladovinom ili suncobranom, nošenje torbice radi čuvanja novčanih sredstava itd.

Po ulasku u Mekku, prvo se treba smjestiti u hotel, ako je osiguran, smjestiti svoje lične stvari, odmoriti se a potom, po mogućnosti, organizovano, otići u harem radi obavljanja tavafa. Pri prvom susretu sa Ka’bom, hodočasnik će donijeti tekbir i tehlil, tri puta: Allahu ekber, La ilahe illallah Muhammedu resulullah. Zatim će proučiti dovu i zatražiti od Allaha, dž.š., šta želi, jer je to vrijeme kada Allah, dž.š., ne odbija dove. Muškarci će otkriti rame desne ruke, dok će lijevo rame biti pokriveno. Tavaf se započinje od Hadžeru-l-esveda, po mogućnosti da se on poljubi ili okrenuvši unutrašnjost dlanova prema njemu, a potom njihovo ljubljenje. Prilikom usmjeravanja dlanova prema Hadžeru-l-esvedu, hodočasnik će izgovarati sljedeće riječi: Bismillahi Allahu Ekber, Bismillahi Allahu Ekber, Bismillahi Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahi-l-hamd. Ako ima dovoljno mjesta i nije prevelika gužva, sunnet je da se prva četiri kruga obavljaju malo ubrzanim hodom, a ostala tri normalnim hodom. Tavaf (obilazak oko Ka’be) će se obavljati oko Hidžru-l-Ismaila. Prilikom tavafa potrebno je što više se sjećati Uzvišenog Allaha i obraćati Mu se dovom. Jedino što se zasigurno, od dova prenosi jeste dova između Er-Ruknu-l-Jemanija (Jemenskog ugla) i Hadžeru-l-esveda, koja glasi: “Allahumme rabbena atina fi-d-dunja haseneten ve fi-l–ahireti haseneten ve kina azabennar”, a negdje se spominje i dodatak “ve edhilne-l-džennete mea-l-ebrar”. Molimo Allaha, pored Njegove kuće, onim što nam je na duši, a ne molimo Ga onim što i mi sami ne znamo šta znači i šta Ga molimo. Allah, dž.š., nas zna bolje nego mi sami sebe, pa iskoristimo priliku da Ga molimo bez bilo kakvog posrednika i bez bilo kakve prepreke. Ako bi nas zadesilo, u toku obavljanja tavafa, obavljanje nekog od propisanih namaza, prekinut ćemo tavaf, klanjati farz tog namaza i nastaviti sa tog mjesta tavaf, tj. tavaf se neće obavljati ispočetka.

Po obavljanju sedam krugova oko Ka’be, hodočasnik će završiti na mjestu odakle je i počeo, tj. od Hadžeru-l-esveda, a zatim klanjati dva rekata tavafskog namaza, iza Mekami–Ibrahima. Ako nije u stanju odmah iza tog mjesta klanjati, zbog gužve, onda može bilo gdje u Haremu.

Nakon klanjanja ova dva rekata, hodočasnik će se napiti, što više može, Zemzem vode. Prilikom pijenja vode Zemzem potrebno je moliti Allaha, dž.š., šta god želimo. Allahov Poslanik, s.a.v.s., kaže: “Voda Zemzem je za ono za što se pije.” I ovdje nisu potrebne neke posebne dove, nego ono što znamo iskazati svome Uzvišenom Stvoritelju, Koji nam omogući da dođemo i obavimo ovaj šerijatski propis.

Nakon malog osvježenja vodom Zemzem, hodočasnik se upućuje ka Safi i Mervi. Na sa’ju će obaviti sedam krugova, počevši od Safe a završavajući na Mervi. Na Safi i Mervi hodočasnik će se okrenuti u pravcu Ka’be i između ostalog izgovoriti: „Bismillahi Allahu Ekber, Bismillahi Allahu Ekber, Bismillahi Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahi-l–hamd, “Inne-s–Safa ve-l–Mervete min še’airillah, fe men hadždže-l-bejte ev i’atemere fela džunaha alejhi en jettavvefe bihima, ve men tetavvea hajren fe innellahe šakirun alim.” Nakon ovih riječi, hodočasnik kreće prema Mervi. Prilikom dolaska na mjesto, označeno među dva zelena svjetla, muškarac će malo brže hodati – trčati, dok žene to neće raditi. Kada stigne na Mervu radit će isto što i na Safi. Prilikom kretanja od Safe do Merve i nazad, hodočasnik može upućivati razne dove, ili učiti Kur’an. Kretanje od Safe do Merve broji se jedan krug, od Merve do Safe broji se drugi krug. Kada se dovrši i posljednji krug, i kada dođe do Merve, obrijat će glavu ili skratiti kosu. Nakon ovog čina prestaju sve ihramske obaveze i hodočasnik se može osloboditi ihrama.

Ovim radnjama, koje su pojedinačno detaljno objašnjene, završavaju se sve umranske dužnosti i obaveze i hodočasnik se vraća svom domu.
Slijedeće: Vrijednost dvaju harema

Popularno

Praktična uputstva vezana za smrt

8. NAMAZ korak po korak – Džuma namaz

NAMAZ – Kratke sure IZGOVOR (Transkripcija)

5. NAMAZ korak po korak – IKINDIJA

Translate »