Friday, June 14, 2024
HomeVjeraIslam1. Šta je šehadet

1. Šta je šehadet

Ključni elementi

  • Sve što postoji u univerzumu slavi Allaha, pokorava se njegovoj volji i slijedi Njegov zakon. (2:116; 3:83; 13:15; 16:49,50; 30:26; 17:44; 24:41; 57:1; 59:1,24; 61:1; 62:1).
  • Načelo Božije jednoče al-Teuhid, je ono zahvaljujući kojem postoji jedinstvo i harmonija u cijelom univerzumu. Čovjek, budući povjerenik Allahov i Njegova najbolja kreacija, treba obožavati jedino Allaha i stoga uspostaviti tijesnu vezu s ostavštinom prošlih poslanika, Allaha svjesnih kultura i civilizacija (6:162; 72:18; 106:3; 51:56; 16:36; 14:40; 21:72- 73; 19:54-55; 20:14; 2:83; 10:87; 72:1-4; 20:132).
  • Sva životna nastojanja, bila ona u duhovnoj ili materijalnoj sferi, a pod uslovom da su ispunjena u okviru jurisdikcije Šerijata, islamskog načina života, smatraju se ibadetom.

Šehadet, Islamsko izjašnjavanje

Šehadet je prvi od pet stubova islama. On predstavlja usmenu izjavu kojom se iskazuje suština islamskog monoteističkog vjerovanja ili takozvano islamsko izjašnjavanje:   La ‘ilahe illallah Muhammedur Resulullah.
Nema boga osim Allaha, Muhammed je poslanik Allahov.

Sastavni dijelovi vjere:
“O vjernici, vjerujte u Allaha i Poslanika Njegova, i u Knjigu koju je On objavio  Poslaniku Svome i u Knjigu koju je objavio prije. A onaj ko ne vjeruje u Allaha i meleke Njegove, i u knjige Njegove i u poslanike Njegove i Dan posljednji, sigurno je daleko u zabludu zalutao.” (4:136).

  • “On je sve stvorio i odredbom odredio.” (25:2).

Iskazivanjem šehadeta čovjek potvrđuje da je Allah džellešanuhu jedini tvorac univerzuma i njegov apsolutni Gospodar, da nema božanstva osim Njega i da je Muhamed Allahov poslanik.

Iskazivanje ovih riječi istovremeno predstavlja odricanje od neposlušnosti Allahu i pokornost njemu, prihvatanje pokoravanja onome šro je Uzvišeni Allah naredio i pomirenost i zadovoljstvo njegovom odredbom.

Riječ “Islam” doslovno znači pokornost. Islam, prema kazivanju Šerijata označava potpunu pokornost Allahu.  Na arapskom jeziku, islām znači “predanost” (jednom Bogu, Allahu s.w.t.) i opisan je kao Dīn (arap. dîn el-islâm), što znači “način života” ili “religija”. Etimološki, derivirano je iz istog korijena kao i Salām, “mir” (čest pozdrav među muslimanima). Riječ musliman je također povezana sa riječju Islām i znači “onaj koji se predaje Bogu”.

Kuća islama

Kuća islama izgrađena je na slijedećim fundamentima:

   1. Temelji
- Teuhid, Kur'an, Poslaništvo, Sunnet, Ahiret
2. Odnos prema Allahu
- Šehadet, Namaz, Zekat, Post, Hadždž
3. Odnos prema bližnjima
- Takvaluk, Tevekkul, Sabur
- Dobrota, Mir, Zahvalnost
- Pravda, Jednakost, Bratstvo
- Ljubav, Samilost, Praštanje

Slijedeće: Fikhske odredbe o šehadetu

Popularno

Praktična uputstva vezana za smrt

8. NAMAZ korak po korak – Džuma namaz

NAMAZ – Kratke sure IZGOVOR (Transkripcija)

5. NAMAZ korak po korak – IKINDIJA

Translate »