Saturday, June 15, 2024
HomeVjeraIslamNAMAZ - Osnovni dijelovi namaza

NAMAZ – Osnovni dijelovi namaza

To su osnovni dijelovi namaza bez kojih namaz nije ispravan.

Onome ko je u stanju da stoji, dužnost je stajati na nogama kad klanja farzove, jer onome ko je u stanju stajati na nogama, farz namaz obavljen sjedeći nije ispravan. Ovo je zato što Uzvišeni Allah kaže”… i pred Allahom ponizno stojte!” (El-Bekare, 238.)

Namaz

To su osnovni dijelovi namaza bez kojih namaz nije ispravan.

Onome ko je u stanju da stoji, dužnost je stajati na nogama kad klanja farzove, jer onome ko je u stanju stajati na nogama, farz namaz obavljen sjedeći nije ispravan. Ovo je zato što Uzvišeni Allah kaže”… i pred Allahom ponizno stojte!” (El-Bekare, 238.)OBAVEZNI SASTAVNI DIJELOVI (ruknovi) NAMAZA SU (ovim redoslijedom):1. Iftitahi tekbir – Početni tekbir

ALLAHU EKBER

2. Kijam – Mirno stajanje u namazu

3. Kiraet – Učenje Kur’ana u namazu

4. Ruku’ – Naklon u namazu
SUBHANE RABBIJE-L-‘AZIM

SEMI’ALLAHU LI MEN HAMIDEH
RABBENA LEKE-LHAMD

5. Sedžda dva puta – Spuštanje lica na tle
SUBHANE RABBIJE-L-A’LA

6. Kadei-ehire – Posljednje sjedenje
ET-TEHIJJATU, SALAWATI, DOVA

7. Predaja selama na desnu pa na lijevu stranu
ES-SELAMU ‘ALEJKUM WE RAHMETULLAH

1. Stajanje. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao Imranu Ibn Husajnu: ”Ako možeš, klanjaj stojeći, a ako ne možeš, onda sjedeći, a ako ne možeš ni sjedeći, onda ležećina strani.”To znaci ako je u stanju stajati onda neće sjedeći klanjati namaz.

2. Zanijetiti, tj. srcem odluciti da se želi klanjati određeni namaz. Dokaz za to su Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, rijeci: ”Djela se mjere prema namjeri.”

3. Pocetni tekbir, tj. izgovoriti rijeci “Allahu ekber!” Dokaz za to su Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, rijeci: ”Kljuc namaza je cistoca (tj. biti pod abdestom). On pocinje sa izgovaranjem tekbira, a završava se sa predavanjem selama.”

4. Prouciti El-Fatihu, jer je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Onome ko ne prouci El-Fatihu namaz nije ispravan.” Izuzetak od ovoga je samo muktedija (onaj ko klanja za imamom) i to na onim namazima u kojima imam uci naglas, jer je Uzvišeni rekao”A kada se uci Kur’an vi ga slušajte i šutite!” (El-Ea’raf, 204.)

Naređeno je da se šuti i sluša ucenje imama. U tom smislu su i Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, rijeci: ”Kada imam donese tekbir, donesite ga i vi, a kada uci šutite (i slušajte njegovo ucenje).” Međutim, kada imam uci u sebi, ucit ce obavezno i onaj koji klanja za njim (muktedija).

5. Pregeti se u namazu (uciniti ruku’).

6. Spustiti se na sedždu.

7. Smiriti se na ruku’u, sedždi, kijamu i sjedenju, jer je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, covjeku koji nije propisno obavio namaz, rekao: ”… dok se potpuno ne smiriš.” Ovo mu je ponovio vezano za ruku’, sedždu i sjedenje, dok mu je vezano za kijam rekao da na njemu bude uspravljen.

8. Predati selam. Dokaz za to su rijeci Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.: ”Kljuc namaza je cistoca. On pocinje sa izgovaranjem tekbira, a završava se predavanjem selama.”

9. Sjediti na posljednjem sjedenju dok ne preda selam, jer se namaz ne može završiti dok se ne preda selam, niti se selam može drugacije predati osim sjedeci. Dokaz za ovo su Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, rijeci: ”… a završava se predavanjem selama.”10. Pridržavati se redoslijeda u izvršavanju navedenih farzova, tako da se, npr, ne uci “El-Fatiha” prije nego što se donese pocetni tekbir, ili da se ne cini sedžda prije nego što se obavi ruku’ itd., jer je forma obavljanja namaza u potpunosti vjerodostojno prenesena od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, poducavajuci svoje ashabe kako ce klanjati, je rekao: ”Klanjajte onako kako mene vidite da klanjam” Prema tome, u namazu se svi sastavni dijelovi moraju obaviti na njihovo vrijeme, tj. ništa se ne smije obaviti prije ni poslije nego što je propisano. U suprotnom, namaz nije ispravan.

Popularno

Praktična uputstva vezana za smrt

8. NAMAZ korak po korak – Džuma namaz

NAMAZ – Kratke sure IZGOVOR (Transkripcija)

5. NAMAZ korak po korak – IKINDIJA

Translate »