Saturday, June 15, 2024
HomeVjeraIslam3.1. Deset uputstava kako iskoristiti Ramazan na najbolji način

3.1. Deset uputstava kako iskoristiti Ramazan na najbolji način

Bismillahirrahmanirrahim

(U ime Allaha Milostivog Samilosnog)

Hvala Allahu Gospodaru svijetova, neka je salat i selam na Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu porodicu i ashabe, a zatim:

Sljedeće riječi su upućene svakom muslimanu koji je dočekao Ramazan u zdravlju i veselju kako bi iskoristio vrijeme u pokornosti Allahu Uzvišenom.

Pokušao sam da to bude u obliku načina i podsticaja koji daju vjerničkoj duši ambicije i želje ka ibadetu u ovom plemenitom mjesecu.

Naslovio sam sljedeće riječi: (Deset načina kako dočekati Ramazan i deset podsticaja kako ga provesti na najbolji način).

Molim Allaha da mi podari pomoć i iskrenost, te da učini moje djelo iskrenim koje radim samo radi lica Njegova i neka je salavat i selam na Muhammeda, njegovu porodicu i ashabe.

Kako dočekati Ramazan?

Pitanje: Koji su to ispravni načini za doček mjeseca Ramazana?

Musliman mora da ne posustaje u sezonama pokornosti i dobrih djela, kao što mora da bude od onih koji prednjače u svakom dobru i koji se takmiče na tom polju kao što kaže Allah Uzvišeni:

I u tome neka se takmiče oni koji se takmiče[1]

Ustraj, dragi brate, na tome da dočekaš mjesec Ramazan na sljedećih deset načina:

PRVI NAČIN

Dova; da doviš Allaha da te poživi da dočekaš i ovaj mjesec u zdravlju i blagostanju, kako bi ti to bilo podstrek da budeš aktivniji u ibadetu od posta, namaza i zikra. Priča Enes, radijellahu anhu: (Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bi kada nastupi mjesec Redžep govorio: „Allahu naš, daj nam bereketa u Redžepu i Šabanu, i daj da dočekamo Ramazan.“[2]

A poznato je da su naši dobri prethodnici dovili Allaha da ih poživi do Ramazana a zatim bi dovili da ga primi od njih.

Pa kada nastupi Ramazan i pojavi se mjesec mlađak, zadovi i reci: „Allah je najveći! Allahu, započni nam mjesec sigurnošću, imanom, selametom, islamom i uputi nas da radimo ono što voliš i čime si zadovoljan. Moj i tvoj Gospodar je Allah.“[3]

DRUGI NAČIN

Zahvala na tome što si ga dočekao; rekao je En Nevevi, rahimehullah, u svojoj knjizi el Ezkar: (Znaj da je mustehab i lijepo svakom onom kome se ponovila jasna blagodat ili od koga se otklonila jasna nesreća, da učini sedždu Allahu Uzvišenom te da mu zahvali onako kako mu dolikuje). A od najvećih blagodati Allaha prema robu jeste da ga uputi i pomogne na pokornosti i ibadetu.

Znaj da onaj ko dočeka Ramazan a u zdravlju je, takav je u velikoj blagodati koja zahtjeva zahvalu i priznanje Allahu koji je to sve dao, pa neka je hvala Allahu Uzvišenom kao što dolikuje plemenitosti lica Njegova i veličini Njegove vlasti.

TREĆI NAČIN

Radost i veselje; došlo je vjerodostojnim putem do nas da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, imao običaj da obraduje svoje ashabe dolaskom mjeseca Ramazana, govorio bi: „Došao vam je mjesec Ramazan. Ramazan je mjesec bereketa, u njemu vam je Allah propisao post. U njemu se otvaraju džennetska vrata i u njemu se zatvaraju vrata Džehennema….hadis.“[4]

A prijašnje generacije od ashaba i tabiina su se radovali dolasku Ramazana, a ima li veća radost od one kada se čuje o nastupanju mjeseca Ramazana, sezone dobrih djela i spustanja milosti.

ČETVRTI NAČIN

Pripremanje i prijašnje planiranje kako iskoristiti mjesec; veliki broj ljudi – nažalost – pa čak i oni koji drže do vjere veoma precizno planiraju kada se radi o dunjaluku, ali veoma mali broj je oni koji planiraju za onaj svijet. To je produkt jedne činjenice, a ta činjenica je ne spoznaja stvarne zadaće vjernika na ovom svijetu, kao i zaborav da musliman ima prilike sa Allahom kako i bitne sezone i vremena u kojima odgaja svoju dušu kako bi ustrajala na pravom putu.

Od planiranja za ahiret jeste i planiranje kako iskoristiti Ramazan u pokornosti i ibadetima prije njegova dolaska. Tako ćemo imati jedan radni program za iskorištavanje dana i noći Ramazana u pokornosti Allahu Uzvišenom.

Ova brošurica koja je u tvojim rukama ti pomaže na tom putu da iskoristiš Ramazan na najbolji način ako Allah da.

PETI NAČIN

Čist i jak nijet i čvrsta odluka da ćeš iskoristiti mjesec i provesti vrijeme u dobrim djelima; a onaj ko bude iskren prema Allahu i Allah će biti prema njemu i pomoći ga na pokornosti i olakšati mu puteve hajra. Rekao je Allah:

A da su bili iskreni prema Allahu, to bi im bolje bilo…“[5]

ŠESTI NAČIN

Spoznaja i razumjevanje ramazanskih propisa; obaveza je na svakom vjerniku da Allaha obožava sa znanjem, i niko nema opravdanja da nije znao u fardovima koje je Allah propisao svojim robovima, a od toga je post u Ramazanu.

Musliman mora da zna mesele posta i propise prije nego što mjesec nastupi, kako bi mu post bio ispravan i primljen kod Allaha:

Pitajte one koji znaju, ako vi sami ne znate.“[6]

SEDMI NAČIN

Moramo dočekati Ramazan sa čvrstom odlukom da ćemo ostaviti grijehe i loša djela, te da ćemo se pokajati iskreno od svih grijeha, ostaviti ih i nikada se ne vratiti na njih. Pa Ramazan je mjesec pokajanja, ko se ne pokaje u njemu pa kada će se pokajati?! Kaže Allah:

I pokajte se Allahu svi vi, o vjernici, kako bi uspjeli.“[7]

OSMI NAČIN

Duševno čišćenje i pripremanje putem čitanja korisnih knjiga i brošurica, slušanja korisnih islamskih kaseta od predavanja i dersova koji pojašnjavaju vrijednost posta i njegove propise. Sve to kako bi se duša pripremila za pokornost i ibadet u njemu. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellm bi pripremao duše svojih ashaba, pa bi rekao na kraju mjeseca Šabana: (Došao vam je mjesec Rmazana…sve do kraja hadisa.)[8]

DEVETI NAČIN

Ozbiljno pripremanje da se vrši dawa u njemu i to putem:

  • Pripremanja nekoliko riječi i upustava te ih podjeliti sa braćom u svom mesdžidu;
  • Podjelom knjižica i brošurica klanjačima u mesdžidu četvrti. Lijepo je da knjige budu savjetodavnog karaktera, kao i da sadrže fikhske propise ramazanskog posta;
  • Pripremom (Ramazanskog poklona); možeš staviti u kovertu kasetu lijepog sadržaja i knjižicu, te napisati Ramazanaski poklon, a zatim pokloni kome hoćeš;
  • Prisjećanjem na siromašne i miskine, te davanjem sadake i zekata upravo njima.

DESETI NAČIN

Dočekujemo Ramazan sa novom bijelom stranicom u našim životima:

  • Pokajenjem Allahu Uzvišenom iskrenom tewbom;
  • Sljeđenjem sunneta Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, radeći ono što naredi i kloneći se svega što zabrani;
  • Prema roditeljima, bližnjima, rodbini, ženi i djeci održavati veze dobročinstva i rodbinstva;
  • Biti dobri u zadjednici i društvu u kojem živimo kako bi bili korisni Allahovi robovi. Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu aleji ve sellem: (Najbolji ljudi su oni koji najviše koriste ljudima.)

Ovako dočekuje musliman mjesec Ramazan, kao što suha zemlja željno očekuje kišu, kao što bolesnik očekuje doktora i kao što čovjek očekuje svoga voljenog sa puta.

Allahu naš, kao što si dao da dočekamo Ramazan, daj da ga ispostimo u zdravlju sa potpunom nagradom, doista si ti onaj koji sve čuje i sve zna.

Popularno

Praktična uputstva vezana za smrt

8. NAMAZ korak po korak – Džuma namaz

NAMAZ – Kratke sure IZGOVOR (Transkripcija)

5. NAMAZ korak po korak – IKINDIJA

Translate »